Мэдээ мэдээлэл
АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН 2016-2020 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ХӨТӨЛБӨРИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ 2019 ОНЫ БИЕЛЭЛТЭД ХИЙСЭН ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭНИЙ ТОВЧ ТАЙЛАН
...

2020-01-27 15:15:15

Дэлгэрэнгүй ...
АЙМГИЙН ЭДИЙН ЗАСАГ НИЙГМИЙГ 2019 ОНД ХӨГЖҮҮЛЭХ ҮНДСЭН ЧИГЛЭЛИЙН БИЕЛЭЛТЭД ХИЙСЭН ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭНИЙ ТОВЧ ТАЙЛАН
...

2020-01-24 09:16:08

Дэлгэрэнгүй ...
"ТӨЛӨВЛӨЛТ, ТАЙЛАГНАЛТ, ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ ХИЙХ АРГА ЗҮЙ" СЭДЭВТ ЧАДАВХЖУУЛАХ СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА
...

2019-05-22 02:20:12

Дэлгэрэнгүй ...
МЭРГЭЖЛИЙН ХЯНАЛТЫН ГАЗРЫН ТӨРИЙН ЖИНХЭНЭ АЛБАН ХААГЧДАД СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА.
...

2019-04-09 04:36:12

Дэлгэрэнгүй ...
ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ГАЗРЫН ТӨРИЙН ЖИНХЭНЭ АЛБАН ХААГЧДАД СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА.
...

2019-04-09 04:29:21

Дэлгэрэнгүй ...
АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН 2018 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАНГ ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ХЭРЭГ ЭРХЛЭХ ГАЗАРТ АЛБАН БИЧГЭЭР ХҮРГҮҮЛЛЭЭ
...

2019-03-31 15:00:07

Дэлгэрэнгүй ...
Аймгийн Засаг даргын зөвлөлийн хурлаар хууль тогтоомж, тогтоол шийдвэрийн 2018 оны хэрэгжилтийн дүнг хэлэлцэж, холбогдох байгууллагуудад үүрэг чиглэл өглөө.
...

2019-01-11 06:53:19

Дэлгэрэнгүй ...
СУМДЫН ДОТООД АЖИЛ, ШИЙДВЭРИЙН БИЕЛЭЛТ ХАРИУЦСАН МЭРГЭЖИЛТЭН,БИЧИГ ХЭРГИЙН АЖИЛТНУУДАД СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА.
...

2018-10-23 07:05:05

Дэлгэрэнгүй ...
АГЕНТЛАГУУДЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ХИЙСЭН ХЯНАЛТ-ШАЛГАЛТЫН ДҮНГ ТАНИЛЦУУЛЛАА.
...

2018-10-01 04:58:08

Дэлгэрэнгүй ...
АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН ХЭЛТСҮҮДИЙН ДОТООД АЖИЛД ҮНЭЛЭЛТ, ДҮГНЭЛТ ӨГЧ АЖИЛЛАЛАА.
...

2018-09-11 00:54:22

Дэлгэрэнгүй ...