Авлигатай тэмцэх газрын даргын 2012 оны 74 дүгээр тушаалаар батлагдсан “Албан тушаалтан өөрт ногдуулсан сахилгын шийтгэлийн талаарх мэдээллийг холбогдох этгээд болон нийтэд өөрийн зардлаар хүргэх арга хэмжээний журам“ –ын 1.5, 3.1.2 –т заасны дагуу  Авлигатай тэмцэх газраас 03 сард  хувийн ашиг сонирхлын болон хөрөнгө орлогын мэдүүлгийн бүрдүүлэлтийн явцад хийсэн хяналт шалгалтын дагуу тус газраас ирсэн  “Хуулийн хэрэгжилт хангуулах тухай“  албан бичигт  30 хоногийн дотор хувийн ашиг  сонирхлын болон хөрөнгө орлогын мэдүүлгээ мэдүүлээгүй  зөрчил гаргасан албан тушаалтнуудхүлээлгэсэн сахилгын шийтгэлийн талаарх мэдээллийг үзнэ үү.

АРГА ХЭМЖЭЭ АВАГДСАН АЛБАН ТУШААЛТНУУДЫН МЭДЭЭЛЭЛ