Аймгийн цагдаагийн газарт 2009, 2010 онуудад захиргааны журмаар хураагдсан эд зүйлсийг эцэслэн шийдвэрллээ

Аймгийн цагдаагийн газрын 2014 оны 12-р сарын 12-ны өдрийн 29/212 тоотоор ирүүлсэн албан хүсэлтийн дагуу Бигэр сумын нутгаас 2009-2010 онд хууль бус гар аргаар алт олборлогчдоос хураан авсан эд зүйлийг Засгийн газрын 1995 оны 131 дүгээр тогтоолын дагуу аймгийн Засаг даргын 2009 оны 269 дүгээр захирамжаар байгуулагдсан Засаг даргын дэргэдэх Захиргааны зөвлөл 2015 оны 02 сарын 02 өдөр хуралдан шийвэрлэсний дагуу Ундарга-Алтай ОНӨААТГ-т 2 нэр төрлийн 10 ширхэг эд зүйл,   Байгаль орчин, аялал жуулчиллын газарт нэг нэр төрлийн 1 ширхэг эд зүйл, Онцгой байдлын хэлтэст нэг нэр төрлийн 5 ширхэг эд зүйл, Цагдаагийн газарт нэг нэр төрлийн 4 эд зүйлүүдийг үлдсэн 3 төрлийн 426 эд зүйлийг устгалын комисст хүлээлгэн өгч зохих журамын дагуу шийдвэрлэв.