төсөв санхүүгийн өнөөгийн байдал

ӨНӨӨГИЙН БАЙДАЛ

Засгийн газрын 2014 оны 147, 2015оны 230, 2016 оны 38 дугаар тогтоол,Сангийн сайдын 122 дугаар тушаалаар Төсвийн сахилгыг чангатгах зорилгоор аймгийн Засаг даргын 2015 оны 02 дугаар албан даалгаврыг гарган мөрдүүлж, төсвийн хэмнэлтийн мэдээг  сар бүрийн 05-ны дотор ирүүлэхийг төсвийн ерөнхийлөн болон шууд захирагч нарт даалган ажиллаж байна

 

Иймд төсвийн орлогын бүрдүүлэлтэй уялдуулан олгосон санхүүжилтийн хүрээнд үйл ажиллагаагаа оновчтой зохион байгуулж, төсвийн сахилга хариуцлагыг өндөржүүлж,өр төлбөр үүсгэхгүй ажиллах шаардлагатай байна.

 

            Эхний 08 сарын байдлаар төсвийн хуваарийн дагуу санхүүжилтийг бүрэн олгосон.Орон нутгийн хөгжлийн сангийн тухайд улсын төсвийн орлогын бүрдүүлэлтэй уялдуулан санхүүжилтийг олгож байна.

НИЙТЭЛСЭН: 2016-09-14 14:00:00