Байгууллагууд
ОРОН НУТГИЙН ӨМЧИЙН ГАЗАР

Орон нутгийн өмчийн газар нь Засгийн газрын 2016 оны 09 дүгээр тогтоол, аймгийн Засаг даргын 2016 оны 12 дугаар сарын 06-ны өдрийн А/418 дугаар захирамжаар байгууллагдан Орон нутгийн өмчит болон орон нутгийн өмчийн оролцоотой хуулийн этгээдийн өмчийн бүртгэл хөтлөх түүнд хяналт тавих, төрийн болон орон нутгийн өмчийн талаархи төрийн бодлого, хууль, тогтоомж, аймгийн ИТХ-ын шийдвэрийн биелэлтийг хангуулах, орон нутгийн өмчийн хөрөнгийн ашиглалт, хадгалалт түүнийг сайжруулах, бүртгэлийн сан бүрдүүлэх, хяналт тавьж, мэдээллийн сан бүрдүүлэх, хяналт шалгалтаар илэрсэн зөрчил дутагдлыг арилгуулж, өмч хувьчлал, түрээсийн болон бусад орлогыг төлөвлөн бүрдүүлэх, тухайн орон нутагт улсын болон орон нутгийн төсөв, төсөл хөтөлбөрийн хөрөнгөөр бараа, ажил үйлчилгээ худалдан авах ажиллагааны хэрэгжилтийг хангах, орон нутгийн хэмжээнд худалдан авах ажиллагааг зохион байгуулахад дэмжлэг үзүүлж, мэргэжил арга зүйн зөвөлгөөгөөр хангах, төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөөг боловсруулах, тайлагнах, холбогдох газарт хүргүүлэх, олон нийтэд мэдээллэх, УИХ, ЗГ, төрийн өмчийн бодлого зохиуцуулалтын талаарх мэргэжлийн байгууллагын шийдвэр, үүрэг даалгаварын биелэлтийг тогтоосон хугацаанд тайлагнах ажил үйлчилгээг чиг үүргийн дагуу хэрэгжүүлэн ажиллаж байна.

Албан хаагчдын нэрс

Албан тушаал

Гар утас

Ажлын утас

Цахим хаяг

1

 З.Мөнхнасан

Дарга

94115644

70484201

Muu2008@yahoo.com

2

Г.Алтангэрэл

Худалдан авах ажилллагаа хариуцсан ахлах мэргэжилтэн

96000226

70484647

aagii_dsn@yahoo.com

3

Н.Цэвэлмаа

Өмч хариуцсан мэргэжилтэн

99621686

70484201

nyamjawtsevelmaa@yahoo.com

3

Б.Золзаяа

Бичиг хэрэг

95920012

70484647

zok.zoloo@yahoo.com

 

НИЙТЭЛСЭН: 2016-03-16 20:51:42