Үндсэн чиглэл
Говь-Алтай аймгийн 2021-2025 онд хөгжүүлэх таван жилийн үндсэн чиглэл
...

2020-12-28 12:53:53

Дэлгэрэнгүй ...
АЙМГИЙН ЭДИЙН ЗАСАГ, НИЙГМИЙГ 2019 ОНД ХӨГЖҮҮЛЭХ ҮНДСЭН ЧИГЛЭЛ
...

2019-06-05 01:44:15

Дэлгэрэнгүй ...
АЙМГИЙН ЭДИЙН ЗАСАГ, НИЙГМИЙГ 2018 ОНД ХӨГЖҮҮЛЭХ ҮНДСЭН ЧИГЛЭЛИЙН ҮНЭЛГЭЭ
...

2019-01-17 03:08:46

Дэлгэрэнгүй ...
АЙМГИЙН ЭДИЙН ЗАСАГ, НИЙГМИЙГ 2018 ОНД ХӨГЖҮҮЛЭХ ҮНДСЭН ЧИГЛЭЛИЙН НАРИЙВЧИЛСАН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
...

2018-04-11 03:03:39

Дэлгэрэнгүй ...
АЙМГИЙН ЭДИЙН ЗАСАГ, НИЙГМИЙГ 2018 ОНД ХӨГЖҮҮЛЭХ ҮНДСЭН ЧИГЛЭЛ
...

2018-01-05 03:17:38

Дэлгэрэнгүй ...
АЙМГИЙН ЭДИЙН ЗАСАГ, НИЙГМИЙГ 2017 ОНД ХӨГЖҮҮЛЭХ ҮНДСЭН ЧИГЛЭЛ
...

2017-03-07 09:28:30

Дэлгэрэнгүй ...
АЙМГИЙН ЭДИЙН ЗАСАГ, НИЙГМИЙГ 2017 ОНД ХӨГЖҮҮЛЭХ ҮНДСЭН ЧИГЛЭЛИЙН НАРИЙВЧИЛСАН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
...

2017-03-07 09:26:31

Дэлгэрэнгүй ...