хэрэглэгчийн үнэлгээ
АЙМГИЙН ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ БАЙГУУЛЛАГУУДЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЧАНАР, ХҮРТЭЭМЖИЙН ТАЛААР ИРГЭДЭЭС ӨГСӨН ХЭРЭГЛЭГЧИЙН ҮНЭЛГЭЭНИЙ ЗӨВЛӨМЖИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ АЖЛЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТ
...

2019-01-31 00:00:00

Дэлгэрэнгүй ...
Хэрэглэгчийн үнэлгээ хийх удирдамж
...

2018-07-06 09:06:03

Дэлгэрэнгүй ...
ГОВЬ-АЛТАЙ АЙМГИЙН ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ БАЙГУУЛЛАГУУДЫН 2017 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЧАНАР, ХҮРТЭЭМЖИЙН ТАЛААР ИРГЭДЭЭС ӨГСӨН ХЭРЭГЛЭГЧИЙН ҮНЭЛГЭЭНИЙ ЗӨВЛӨМЖИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ АЖЛЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
...

2018-07-06 01:35:45

Дэлгэрэнгүй ...
ГОВЬ-АЛТАЙ АЙМГИЙН ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ БАЙГУУЛЛАГУУДЫН 2017 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЛААРХ ХЭРЭГЛЭГЧИЙН ҮНЭЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАН
...

2018-03-23 00:00:00

Дэлгэрэнгүй ...
ХЭРЭГЛЭГЧИЙН ҮНЭЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАН
...

2016-10-17 15:00:00

Дэлгэрэнгүй ...