АЙМГИЙН ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ БАЙГУУЛЛАГУУДЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЧАНАР, ХҮРТЭЭМЖИЙН ТАЛААР ИРГЭДЭЭС ӨГСӨН ХЭРЭГЛЭГЧИЙН ҮНЭЛГЭЭНИЙ ЗӨВЛӨМЖИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ АЖЛЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТ

НИЙТЭЛСЭН: 2019-01-31 00:00:00