Төсөв санхүүгийн ил тод байдал
2021 оны жилийн эцсийн ТЕЗ санхүүгийн нэгтгэсэн тайлан
2021 оны жилийн эцсийн ТЕЗ санхүүгийн нэгтгэсэн тайлан ...

2022-04-22 11:11:07

Дэлгэрэнгүй ...
2021 оны жилийн эцсийн санхүүгийн тайлангийн аудитын дүгнэлт
2021 оны ТЕЗ Санхүүгийн нэгтгэсэн тайлангийн аудитын дүгнэлт...

2022-04-22 11:09:12

Дэлгэрэнгүй ...
2021 оны жилийн эцсийн санхүүгийн тайлангийн аудитын дүгнэлт
2021 оны ТЕЗ Санхүүгийн нэгтгэсэн тайлангийн аудитын дүгнэлт...

2022-04-22 11:09:08

Дэлгэрэнгүй ...
2022 оын 3-дугаар сарын төсвийн гүйцэтгэл мэдээ
...

2022-04-08 16:40:19

Дэлгэрэнгүй ...
2022 оын 2-дугаар сарын төсвийн гүйцэтгэл мэдээ
2022 оны төсвийн гүйцэтгэл мэдээ...

2022-03-07 16:44:03

Дэлгэрэнгүй ...
2022 оын 1-дүгээр сарын төсвийн гүйцэтгэл мэдээ
...

2022-02-08 17:50:23

Дэлгэрэнгүй ...
2022- оны 1-дүгээр сарын орлогын мэдээ
...

2022-02-08 17:38:35

Дэлгэрэнгүй ...
2022 оны батлагдсан төсөв
...

2021-12-15 17:37:11

Дэлгэрэнгүй ...
2021 оны 11сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ
...

2021-11-08 17:43:29

Дэлгэрэнгүй ...
2021 оны төсвийн тодотгол
...

2021-09-07 17:33:44

Дэлгэрэнгүй ...