2018 ОНЫ 9 ДҮГЭЭР САРЫН АЙМГИЙН ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН МЭДЭЭ

 Төсвийн зарлага, санхүүжилт:

           Аймгийн төсвийн зарлага 2018 оны 9 сарын байдлаар  36962,4 сая төгрөг төлөвлөгдсөнөөс 33703,8 сая төгрөгийн буюу 91.1  хувийн гүйцэтгэлтэй гарлаа.

 Үүнд: Орон нутгийн төсвийн зарлага 11484,5 сая төгрөгт хүрч, төлөвлөгдсөн зардал 95,1 хувийн, Тусгай зориулалтын шилжүүлгийн байгууллагуудын зарлага 19834,0 сая төгрөгт хүрч, төлөвлөгдсөн зардал 91,9 хувийн, Орон нутгийн хөгжлийн сангийн орлогын шилжүүлэг 921,0 сая төгрөгт хүрч, төлөвлөгдсөн зардал 37,9 хувийн тус тус  гүйцэтгэлтэй байна.

Санхүүжилт: /сая төгрөгөөр/

Төрөл

Жилийн төлөвөлөгөө

Эхний 9 сарын  төлөвлөгөө

Гүйцэтгэл

Хувь

1

Орон нутгийн төсвөөс сумдад олгосон санхүүгийн дэмжлэг

5250,4

3593,6

3593,6

100.0

2

Орон нутгийн төсвөөс байгууллагуудад олгосон санхүүжилт

6062,7

 

4304,8

4016,2

93,9

3

Орон нутгийн төсвөөс Халамжийн санд гүйцэтгэлээр олгосон

5303,7

3586,1               

3317,6

92,5

4

Улсын төсвөөс олгох тусгай зориулалтын шилжүүлгийн санхүүжилт

34469,6

 

21586,4

     19834,0

91,9

5

Улсын төсвөөс олгох орон нутгийн хөгжлийн сангийн санхүүжилт

3500,7

2427,1

921,0

37,9

6

Улсын төсвөөс авах санхүүгийн дэмжлэг

11267,1

7355,2

7355,2

100.0

 

Орон нутгийн төсвөөс сумдад 3593,6 сая төгрөгийн санхүүгийн дэмжлэг, орон нутгийн төсвийн байгууллагуудад 4304,8 сая төгрөгийн санхүүжилт, халамжийн санд 3586,1  сая төгрөгийн санхүүжилтийг тус тус  бүрэн олгоод байна.

Улсын төсвөөс орон нутагт 7355,2 сая төгрөгийн санхүүгийн дэмжлэг, 21586,4  сая төгрөгийн тусгай зориулалтын шилжүүлэг, 921,0 сая төгрөгийн орон нутгийн хөгжлийн сангийн  шилжүүлгийг тус тус олгосон байна.

                                                  Санхүү,төрийн сангийн хэлтэс

 

НИЙТЭЛСЭН: 2018-10-05 10:06:29