2022 оын 2-дугаар сарын төсвийн гүйцэтгэл мэдээ
  2022 onii tosov 2 sariin tosov/osson/ 2 sariin guic/osson/
0211      НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН 43,906,722,700.00 14,378,038,600.00 4,677,192,760.77
0212         НИЙТ ЗАРЛАГА 41,778,290,800.00 12,331,351,600.00 4,667,128,360.77
0213            УРСГАЛ ЗАРДАЛ 30,044,290,900.00 6,608,781,000.00 4,253,699,597.77
0214               БАРАА, АЖИЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ 29,014,403,600.00 6,022,116,800.00 3,889,966,756.77
0215                  Цалин хөлс болон нэмэгдэл урамшил 14,207,289,800.00 2,099,326,600.00 1,898,493,460.99
0216                     Үндсэн цалин 12,553,012,100.00 1,832,913,800.00 1,690,475,396.58
0217                     Нэмэгдэл 1,007,972,400.00 177,905,400.00 131,042,992.68
0218                     Унаа хоолны хөнгөлөлт 36,880,000.00 6,146,600.00 20,972,499.45
0219                     Урамшуулал 254,780,500.00 23,253,000.00 22,863,548.06
0220                     Гэрээт ажлын хөлс 354,644,800.00 59,107,800.00 33,139,024.22
0221                  Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл 1,190,495,400.00 254,051,300.00 221,469,168.52
0222                     Тэтгэврийн даатгал 814,788,800.00 172,848,300.00 154,988,615.01
0223                     Тэтгэмжийн даатгал 93,927,900.00 20,300,600.00 17,931,711.70
0224                     ҮОМШӨ-ний даатгал 75,141,100.00 16,241,600.00 13,071,927.27
0225                     Ажилгүйдлийн даатгал 18,785,100.00 4,059,600.00 3,344,771.67
0226                     Эрүүл мэндийн даатгал 187,852,500.00 40,601,200.00 32,132,142.87
0227                  Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал 7,382,056,200.00 1,782,320,800.00 1,175,876,431.55
0228                     Гэрэл, цахилгаан 537,585,700.00 89,598,200.00 70,498,018.46
0229                     Түлш, халаалт 6,399,744,200.00 1,636,327,200.00 1,089,346,125.09
0230                     Цэвэр, бохир ус 444,726,300.00 56,395,400.00 16,032,288.00
0232                  Хангамж, бараа материалын зардал 672,234,500.00 130,430,600.00 58,274,103.80
0233                     Бичиг хэрэг 88,948,600.00 16,809,200.00 5,080,800.00
0234                     Тээвэр, шатахуун 410,076,900.00 72,775,300.00 41,179,200.00
0235                     Шуудан, холбоо, интернэтийн төлбөр 86,699,800.00 14,908,400.00 6,913,853.80
0236                     Ном, хэвлэл 9,519,000.00 1,586,000.00 83,300.00
0237                     Хог хаягдал зайлуулах, хортон мэрэгчдийн устгал, ариутгал 13,750,400.00 2,958,400.00 1,386,000.00
0238                     Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх, ахуйн эд зүйлс 63,239,800.00 21,393,300.00 3,630,950.00
0239                  Нормативт зардал 18,889,200.00 3,610,000.00 174,000.00
0240                     Эм, бэлдмэл, эмнэлгийн хэрэгсэл 0.00 0.00 0.00
0241                     Хоол, хүнс 13,349,200.00 2,225,000.00 174,000.00
0242                     Нормын хувцас, зөөлөн эдлэл 5,540,000.00 1,385,000.00 0.00
0243                  Эд хогшил, урсгал засварын зардал 630,445,100.00 297,467,700.00 96,288,700.00
0244                     Багаж, техник, хэрэгсэл 185,085,200.00 111,800,000.00 72,500,000.00
0245                     Тавилга 26,300,000.00 8,800,000.00 0.00
0246                     Хөдөлмөр хамгааллын хэрэглэл 540,000.00 180,000.00 0.00
0247                     Урсгал засвар 418,519,900.00 176,687,700.00 23,788,700.00
0248                  Томилолт, зочны зардал 183,013,400.00 31,002,200.00 8,481,900.00
0250                     Дотоод албан томилолт 183,013,400.00 31,002,200.00 8,481,900.00
0252                  Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж 2,426,107,600.00 1,058,332,300.00 250,217,796.62
0253                     Бусдаар гүйцэтгүүлсэн бусад нийтлэг ажил үйлчилгээний төлбөр хураамж 2,349,098,800.00 1,056,702,300.00 250,217,796.62
0254                     Аудит, баталгаажуулалт, зэрэглэл тогтоох 5,044,600.00 0.00 0.00
0255                     Даатгалын үйлчилгээ 20,856,500.00 0.00 0.00
0256                     Тээврийн хэрэгслийн татвар 6,061,100.00 0.00 0.00
0257                     Тээврийн хэрэгслийн оношлогоо 2,805,000.00 0.00 0.00
0258                     Мэдээлэл, технологийн үйлчилгээ 25,700,000.00 1,580,000.00 0.00
0259                     Газрын төлбөр 16,341,600.00 0.00 0.00
0261                     Улсын мэдээллийн маягт хэвлэх, бэлтгэх 200,000.00 50,000.00 0.00
0262                  Бараа үйлчилгээний бусад зардал 2,303,872,400.00 365,575,300.00 180,691,195.29
0263                     Бараа үйлчилгээний бусад зардал 2,216,358,000.00 354,454,000.00 178,275,195.29
0264                     Хичээл үйлдвэрлэлийн дадлага хийх 87,514,400.00 11,121,300.00 2,416,000.00
0268               ТАТААС 100,000,000.00 16,666,600.00 16,666,600.00
0270                  Хувийн хэвшлийн байгууллагад олгох татаас 100,000,000.00 16,666,600.00 16,666,600.00
0271               УРСГАЛ ШИЛЖҮҮЛЭГ 7,693,636,100.00 681,997,600.00 347,066,241.00
0272                  Засгийн газрын урсгал шилжүүлэг 6,763,748,800.00 112,000,000.00 0.00
0273                     Засгийн газрын дотоод шилжүүлэг 6,763,748,800.00 112,000,000.00 0.00
0280                  Бусад урсгал шилжүүлэг 929,887,300.00 569,997,600.00 347,066,241.00
0282                     Нийгмийн халамжийн тэтгэвэр, тэтгэмж 130,000,000.00 31,666,600.00 3,600,000.00
0283                     Ажил олгогчоос олгох бусад тэтгэмж, урамшуулал 303,201,200.00 307,201,200.00 175,449,849.00
0286                     Тэтгэвэрт гарахад олгох нэг удаагийн мөнгөн тэтгэмж 181,226,300.00 0.00 0.00
0288                     Нэг удаагийн тэтгэмж, шагнал урамшуулал 315,459,800.00 231,129,800.00 168,016,392.00
0290            ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ 11,733,999,900.00 5,722,570,600.00 413,428,763.00
0292               Их засвар 711,162,500.00 0.00 0.00
0294               Бусад хөрөнгө 11,022,837,400.00 5,722,570,600.00 413,428,763.00
0296         ЭPГЭЖ ТӨЛӨГДӨХ ТӨЛБӨРИЙГ ХАССАН ЦЭВЭР ЗЭЭЛ 2,128,431,900.00 2,046,687,000.00 10,064,400.00
0297            Эргэж төлөгдөх зээл 2,128,431,900.00 2,046,687,000.00 10,064,400.00
0300   ТЭНЦВЭРЖҮҮЛСЭН НИЙТ ТЭНЦЭЛ -8,514,761,500.00 -7,695,070,600.00 682,614,088.10
0301      АЛДАГДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР 8,514,761,500.00 7,695,070,600.00 -682,614,088.10
0302         Харилцах болон хадгаламжийн дансны цэвэр өөрчлөлт 7,754,761,500.00 7,695,070,600.00 -1,380,765,920.10
0341         Өмч хувьчлал 760,000,000.00 0.00 698,151,832.00
0342   Мөнгөн хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл 0.00 0.00 13,219,379,288.83

 

НИЙТЭЛСЭН: 2022-03-07 16:44:03