Бодлогын баримт бичиг
МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН 2016-2020 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ХӨТӨЛБӨРИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ 2018 ОНЫ ХЭРЭГЖИЛТ
...

2019-01-30 00:00:00

Дэлгэрэнгүй ...
УЛСЫН ИХ ХУРАЛ, ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛООР БАТЛАГДСАН ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨРҮҮДИЙН ШИНЭЧИЛСЭН ЖАГСААЛТ
...

2018-11-01 03:31:53

Дэлгэрэнгүй ...
АЙМГИЙН ЭДИЙН ЗАСАГ, НИЙГМИЙГ ХӨГЖҮҮЛЭХ ҮНДСЭН ЧИГЛЭЛ
...

2018-03-13 03:47:04

Дэлгэрэнгүй ...
АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ХӨТӨЛБӨР
...

2018-03-13 03:45:11

Дэлгэрэнгүй ...
МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН 2016-2020 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ХӨТӨЛБӨРИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
...

2017-05-23 08:54:46

Дэлгэрэнгүй ...
“МОНГОЛ УЛСЫН ТОГТВОРТОЙ ХӨГЖЛИЙН ҮЗЭЛ БАРИМТЛАЛ-2030”
...

2017-05-22 09:32:48

Дэлгэрэнгүй ...
УЛСЫН ИХ ХУРАЛ, ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛООР БАТЛАГДСАН ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨРҮҮД
...

2017-05-22 09:30:36

Дэлгэрэнгүй ...