Тайлан
Аймгийн эдийн засаг нийгмийг 2018 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийн хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний товч тайлан
...

2019-01-21 07:21:44

Дэлгэрэнгүй ...
АЗДҮАХ-ийн 2018 хэрэгжилтийн товч тайлан
...

2019-01-21 00:00:00

Дэлгэрэнгүй ...
МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ХӨТӨЛБӨРИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ 2018 ОНЫ ЭХНИЙ ХАГАС ЖИЛИЙН ХЭРЭГЖИЛТИЙН ДҮНГИЙН ТОВЧОО
...

2018-10-24 08:02:36

Дэлгэрэнгүй ...
ЗАСГИЙН ГАЗРЫН 2016-2020 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ХӨТӨЛБӨРИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ 2018 ОНЫ ХАГАС ЖИЛИЙН ХЭРЭГЖИЛТЭД ХИЙСЭН
...

2018-10-24 08:02:04

Дэлгэрэнгүй ...
ХУУЛЬ ТОГТООМЖ, ТОГТООЛ ШИЙДВЭРИЙН 2018 ОНЫ ЭХНИЙ ХАГАС ЖИЛИЙН ХЭРЭГЖИЛТИЙН ДҮНГИЙН НЭГТГЭЛ
...

2018-10-24 08:00:12

Дэлгэрэнгүй ...
АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН 2018 ОНД СУМ, АГЕНТЛАГИЙН ДАРГА НАРТАЙ БАЙГУУЛСАН ГЭРЭЭНИЙ ЭХНИЙ ХАГАС ЖИЛИЙН БИЕЛЭЛТЭД ХИЙСЭН ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭНИЙ ТОВЧ ТАЙЛАН
...

2018-07-25 00:50:38

Дэлгэрэнгүй ...
АЙМГИЙН ЭДИЙН ЗАСАГ, НИЙГМИЙГ 2018 ОНД ХӨГЖҮҮЛЭХ ҮНДСЭН ЧИГЛЭЛИЙН ЭХНИЙ ХАГАС ЖИЛИЙН БИЕЛЭЛТЭД ХИЙСЭН ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭНИЙ ТОВЧ ТАЙЛАН
...

2018-07-16 00:00:00

Дэлгэрэнгүй ...
ХУУЛЬ ТОГТООМЖ, ТОГТООЛ ШИЙДВЭРИЙН 2018 ОНЫ ЭХНИЙ ХАГАС ЖИЛИЙН БИЕЛЭЛТЭД ХИЙСЭН ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭНИЙ ТОВЧ ТАЙЛАН
...

2018-07-16 00:00:00

Дэлгэрэнгүй ...
АЗДҮАХ-ийн 2017 хэрэгжилтийн товч тайлан
...

2018-03-13 03:39:10

Дэлгэрэнгүй ...
Аймгийн эдийн засаг, нийгмийг 2017 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийн товч тайлан
...

2018-03-13 03:37:57

Дэлгэрэнгүй ...