Тайлан
ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ШИЙДВЭРИЙН ХЭРЭГЖИЛТИЙН ХАГАС ЖИЛИЙН ДҮН
...

2017-09-29 17:53:49

Дэлгэрэнгүй ...
Говь-Алтай аймагт хэрэгжүүлж байгаа хууль тогтоомж, тогтоол шийдвэрийн биелэлтэд хийсэн хяналт-шинжилгээ , үнэлгээний 2017 оны хагас жилийн тайлан
...

2017-09-18 12:02:36

Дэлгэрэнгүй ...
засгийн газрын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн Говь-Алтай аймагт хэрэгжүүлэх заалтын биелэлтэд хийсэн хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний 2017 оны хагас жилийн тайлан
...

2017-09-18 11:13:47

Дэлгэрэнгүй ...