Тайлан
АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН 2018 ОНД СУМ, АГЕНТЛАГИЙН ДАРГА НАРТАЙ БАЙГУУЛСАН ГЭРЭЭНИЙ ЭХНИЙ ХАГАС ЖИЛИЙН БИЕЛЭЛТЭД ХИЙСЭН ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭНИЙ ТОВЧ ТАЙЛАН
...

2018-07-25 00:50:38

Дэлгэрэнгүй ...
АЙМГИЙН ЭДИЙН ЗАСАГ, НИЙГМИЙГ 2018 ОНД ХӨГЖҮҮЛЭХ ҮНДСЭН ЧИГЛЭЛИЙН ЭХНИЙ ХАГАС ЖИЛИЙН БИЕЛЭЛТЭД ХИЙСЭН ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭНИЙ ТОВЧ ТАЙЛАН
...

2018-07-16 00:00:00

Дэлгэрэнгүй ...
АЗДҮАХ-ийн 2017 хэрэгжилтийн товч тайлан
...

2018-03-13 03:39:10

Дэлгэрэнгүй ...
Аймгийн эдийн засаг, нийгмийг 2017 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийн товч тайлан
...

2018-03-13 03:37:57

Дэлгэрэнгүй ...
ЗГҮАХ-ийн 2017 оны хэрэгжилтийн товч тайлан
...

2018-03-13 03:36:46

Дэлгэрэнгүй ...
Хууль тогтоомж, тогтоол шийдвэрийн 2017 оны хэрэгжилтийн товч тайлан
...

2018-03-13 03:36:04

Дэлгэрэнгүй ...
ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ШИЙДВЭРИЙН ХЭРЭГЖИЛТИЙН ХАГАС ЖИЛИЙН ДҮН
...

2017-09-29 17:53:49

Дэлгэрэнгүй ...
Говь-Алтай аймагт хэрэгжүүлж байгаа хууль тогтоомж, тогтоол шийдвэрийн биелэлтэд хийсэн хяналт-шинжилгээ , үнэлгээний 2017 оны хагас жилийн тайлан
...

2017-09-18 12:02:36

Дэлгэрэнгүй ...
засгийн газрын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн Говь-Алтай аймагт хэрэгжүүлэх заалтын биелэлтэд хийсэн хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний 2017 оны хагас жилийн тайлан
...

2017-09-18 11:13:47

Дэлгэрэнгүй ...