АЙМГИЙН ЭДИЙН ЗАСАГ, НИЙГМИЙГ 2018 ОНД ХӨГЖҮҮЛЭХ ҮНДСЭН ЧИГЛЭЛИЙН ЭХНИЙ ХАГАС ЖИЛИЙН БИЕЛЭЛТЭД ХИЙСЭН ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭНИЙ ТОВЧ ТАЙЛАН

Аймгийн ИТХ-ын 2017 оны 12 дугаар сарын 04-ний өдрийн 06 дугаар тогтоолоор батлагдсан аймгийн эдийн засаг, нийгмийг 2018 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийн эхний хагас жилийн биелэлтэд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийлээ.

 

Аймгийн үндсэн чиглэлийн хэрэгжилтийн явцад хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийхдээ Засгийн газрын 2017 оны 89 дүгээр тогтоолоор батлагдсан “Бодлогын баримт бичгийн хэрэгжилт, захиргааны байгууллагын үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх нийтлэг журам”, аймгийн Засаг даргын 2017 оны А/210 дугаар захирамжаар батлагдсан “Бодлогын баримт бичгийн хэрэгжилт, сум, агентлагийн үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх журам”-ыг удирдлага болгож, бодлогын баримт бичгийн зорилт, арга хэмжээний хэрэгжилтийн үнэлгээг тооцох аргачлалыг баримталлаа.

 

Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээг Хөрөнгө оруулалт, хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн хэлтсээс нэгтгэн ирүүлсэн нэгтгэлд үндэслэн гүйцэтгэлээ.

 

Аймгийн үндсэн чиглэл нь 5 бүлгийн 21 зорилтын хүрээнд 221 арга хэмжээг хэрэгжүүлэхээр төлөвлөгдсөн бөгөөд хэрэгжилтийг бодлогын зорилт, салбарын чиглэлээр авч үзвэл:

 

Бүлэг

Чиглэл

 

Арга хэмжээ

Хэрэгжилтийн хувь

Дүн

100

70

40

0

Үнэлэх боломжгүй

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

Нийгмийн

бодлого

 

 

Эрүүл мэнд

15

2

5

6

2

-

49.25

Боловсрол

19

1

3

11

4

-

Соёл урлаг

6

-

-

5

1

-

Гэр бүл, хүүхэд залуучууд

2

-

1

1

-

-

Төрийн бус байгууллага

1

-

-

1

-

-

Хөдөлмөр, халамж

4

-

2

2

-

-

Нийгмийн даатгал

3

-

3

-

-

-

Биеийн тамир, спорт

5

2

2

-

-

1

 

2

Эдийн засгийн бодлого

Төсөв санхүү, өмч, худалдан авах ажиллагаа

17

2

9

5

1

-

52.64

Үйлдвэрлэл, үйлчилгээ

12

2

2

6

1

1

Хөдөө аж ахуй

30

3

4

15

3

5

 

 

 

3

 

 

Дэд бүтцийн бодлого

Газрын харилцаа, барилга, усан хангамж

27

1

2

21

2

1

37.02

Зам тээвэр

9

-

-

7

2

-

Эрчим хүч

9

-

2

5

2

-

Мэдээлэл, харилцаа холбоо

3

-

-

1

2

-

 

 

4

Байгаль орчин, аялал жуулчлал-ын бодлого

Цөлжилт, байгаль орчин

16

-

5

8

3

-

44.34

Аялал жуулчлал

2

-

-

1

1

-

Уул уурхай

5

1

3

-

1

-

 

5

 

Засаглал-ын бодлого

Төрийн үйлчилгээ, хяналт-шинжилгээ

13

7

-

3

2

1

55.62

Авлига, ашиг сонирхол, гэмт хэрэг, нийгмийн хэв журам

11

-

4

6

1

-

Батлан хамгаалах

5

2

-

2

1

-

Гадаад харилцаа

7

-

-

4

1

2

БҮГД

221

23

47

110

30

11

47.57

Төлөвлөгдсөн 221 арга хэмжээнээс 23 нь 100 %, 47 нь 70 %, 110 нь 40%, 30 нь 0 %-тай, 11 нь үнэлэх боломжгүй үнэлэгдэж, хэрэгжилт эхний хагас жилийн байдлаар 47.57 хувьтай байна.

 

ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭ,

 ДОТООД АУДИТЫН ХЭЛТЭС

 

НИЙТЭЛСЭН: 2018-07-16 00:00:00