ХУУЛЬ ТОГТООМЖ, ТОГТООЛ ШИЙДВЭРИЙН 2018 ОНЫ ЭХНИЙ ХАГАС ЖИЛИЙН ХЭРЭГЖИЛТИЙН ДҮНГИЙН НЭГТГЭЛ

ГОВЬ-АЛТАЙ АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР

 

Хэрэгжилт гаргах нийт заалтын тоо

89

Бүрэн хэрэгжсэн

100%

24

Хэрэгжих шатанд

70%

54

Хэрэгжилт хангалтгүй

30%

3

Хэрэгжээгүй

0%

-

Хэрэгжилтийг тооцох хугацаа болоогүй

Хугацаа болоогүй / үнэлэх боломжгүй

8

Хэрэгжилтийн дундаж

77.41%

 

НИЙТЭЛСЭН: 2018-10-24 08:00:12