МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ХӨТӨЛБӨРИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ 2018 ОНЫ ЭХНИЙ ХАГАС ЖИЛИЙН ХЭРЭГЖИЛТИЙН ДҮНГИЙН ТОВЧОО

 

ГОВЬ-АЛТАЙ АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хэрэгжилт гаргах нийт арга хэмжээний тоо

91

 

Үр дүнтэй

100%

31

 

Тодорхой үр дүнд хүрсэн

70%

45

 

Эрчимжүүлэх шаардлагатай

40%

9

 

Үр дүнгүй

0%

-

 

Үнэлэх боломжгүй

Үнэлэх боломжгүй

6

Хэрэгжилтийн дундаж

77.76 %

 

НИЙТЭЛСЭН: 2018-10-24 08:02:36