Төсвийн гүйцэтгэл
орон нутгийн төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн 2015 оны санхүүгийн нэгдсэн тайлан
...

2016-10-27 12:30:30

Дэлгэрэнгүй ...
хөтөлбөр арга хэмжээ
...

2016-10-27 12:28:02

Дэлгэрэнгүй ...
Төсвийн гүйцэтгэлийг батлагдсан төсвийн төлөвлөгөөтэй харьцуулсан харьцуулалт 8-р сар
...

2016-10-27 12:11:41

Дэлгэрэнгүй ...
Төсвийн гүйцэтгэлийг батлагдсан төсвийн төлөвлөгөөтэй харьцуулсан харьцуулалт 7-р сар
...

2016-10-27 12:11:13

Дэлгэрэнгүй ...
Төсвийн гүйцэтгэлийг батлагдсан төсвийн төлөвлөгөөтэй харьцуулсан харьцуулалт 6-р сар
...

2016-10-27 12:10:55

Дэлгэрэнгүй ...
Төсвийн гүйцэтгэлийг батлагдсан төсвийн төлөвлөгөөтэй харьцуулсан харьцуулалт 5-р сар
...

2016-10-27 12:10:36

Дэлгэрэнгүй ...
Төсвийн гүйцэтгэлийг батлагдсан төсвийн төлөвлөгөөтэй харьцуулсан харьцуулалт 4-р сар
...

2016-10-27 12:10:17

Дэлгэрэнгүй ...
Төсвийн гүйцэтгэлийг батлагдсан төсвийн төлөвлөгөөтэй харьцуулсан харьцуулалт 3-р сар
...

2016-10-27 12:09:26

Дэлгэрэнгүй ...
 Төсвийн хэмнэлт, хэтрэлт, түүний шалтгааны тайлбар
...

2016-10-08 00:00:00

Дэлгэрэнгүй ...
төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн 2015 оны санхүүгийн аудитлагдсан тайлан, дүгнэлт
...

2016-04-25 00:00:00

Дэлгэрэнгүй ...