Аудитийн дүгнэлт, зөвлөмж
Аудитын тайлан, дүгнэлт, зөвлөмжийн мөрөөр авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээний төлөвлөгөө, тайлан
...

2018-07-01 15:44:11

Дэлгэрэнгүй ...
ТЕЗ-ийн санхүүгийн нэгтгэсэн тайлангийн аудитын шийдвэрийг хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөө-2017 он
...

2017-05-25 17:21:46

Дэлгэрэнгүй ...
Улс орон нутгийн төсвийн хөрөнгөөр 2015 санхүүжүүлсэн хөрөнгө оруулалтын төсөл арга хэмжээний хэрэгжилт, үр дүн
...

2016-11-02 10:36:31

Дэлгэрэнгүй ...
2016 оны төсвийн тодотгол
...

2016-10-27 12:21:19

Дэлгэрэнгүй ...
Тайлан
...

2016-10-27 12:19:06

Дэлгэрэнгүй ...
Тайлан
...

2016-10-27 12:18:09

Дэлгэрэнгүй ...
Аудитын зөвлөмж
2016 оны аудитын зөвлөмж...

2016-10-07 14:47:02

Дэлгэрэнгүй ...
Аудитын тайлан, дүгнэлт
...

2016-08-08 00:00:00

Дэлгэрэнгүй ...
төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн 2015 оны жилийн эцсийн нэгтгэсэн санхүүгийн тайланд өгсөн аудитын дүгнэлт
...

2016-04-25 00:00:00

Дэлгэрэнгүй ...