Өргөдөл гомдлын мэдээ
2022 оны 1 дүгээр улирлын өргөдөл гомдлын шийдэрлэлтийн мэдээ
...

2022-05-06 11:35:24

Дэлгэрэнгүй ...
ИРГЭДЭЭС АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГА, АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАРТ ХАНДАЖ ИРҮҮЛСЭН ӨРГӨДӨЛ ГОМДЛЫН ШИЙДВЭРЛЭЛТИЙН ТАЙЛАН /2021 оны 11 сарын 03-ны байдлаар/
...

2021-12-14 15:14:37

Дэлгэрэнгүй ...
2019 оны жилийн эцсийн иргэдээс төрийн байгууллга, албан тушаалтанд хандаж ирүүлсэн өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлтийн байдал
...

2020-01-08 15:44:49

Дэлгэрэнгүй ...
ИРГЭДЭЭС ТӨРИЙН БАЙГУУЛЛАГА, АЛБАН ТУШААЛТАНД ХАНДАЖ ИРҮҮЛСЭН ӨРГӨДӨЛ ГОМДОЛ, САНАЛ ХҮСЭЛТИЙН2018 ОНЫ МЭДЭЭ ТАЙЛАН
...

2019-01-01 00:00:00

Дэлгэрэнгүй ...