Хяналт шалгалтын төлөвлөгөө
ШИЛЭН ДАНСАНД ТУХАЙ БҮРТ БАЙРШУУЛАХ САНХҮҮГИЙН ХЭРЭГСЛИЙН МЭДЭЭЛЛИЙН ТАЙЛАН
...

2015-12-10 23:41:10

Дэлгэрэнгүй ...
БОЛОВСРОЛ СОЁЛЫН ГАЗРЫН 2014, 2015 ОНЫ ЭХНИЙ ХАГАС ЖИЛИЙН САНХҮҮГИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ХИЙСЭН ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН ТУХАЙ
...

2015-12-10 22:12:14

Дэлгэрэнгүй ...
ШИЛЭН ДАНСАНД ТОГТМОЛ БАЙРШУУЛАХ МЭДЭЭЛЛИЙН ТАЙЛАН
...

2015-12-10 14:21:42

Дэлгэрэнгүй ...
“УЛАМЖЛАЛТ АНАГААХ УХААНЫ ТӨВ”-ИЙН 2014 ОНЫ САНХҮҮГИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ХИЙСЭН ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН ТУХАЙ
...

2015-12-10 12:14:12

Дэлгэрэнгүй ...
ШИЛЭН ДАНСАНД ТУХАЙ БҮРТ БАЙРШУУЛАХ ХУДАЛДАН АВАЛТЫН МЭДЭЭЛЛИЙН ТАЙЛАН
...

2015-12-10 10:12:32

Дэлгэрэнгүй ...
БУГАТ СУМЫН ТӨСӨВТ 7-Н БАЙГУУЛЛАГЫН 2014 ОНЫ САНХҮҮГИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ХИЙСЭН ШАЛГАЛТЫН ТУХАЙ
...

2015-11-10 12:42:14

Дэлгэрэнгүй ...
ТӨГРӨГ СУМЫН ТӨСӨВТ 6-Н БАЙГУУЛЛАГЫН 2014 ОНЫ САНХҮҮГИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ХИЙСЭН ШАЛГАЛТЫН ТУХАЙ
...

2015-11-10 09:12:42

Дэлгэрэнгүй ...
ТАТВАРЫН ХЭЛТСИЙН САНХҮҮГИЙН ХЯНАЛТААР ИЛЭРСЭН ЗӨРЧЛИЙГ АРИЛГАСАН ТУХАЙ
...

2015-11-09 12:14:24

Дэлгэрэнгүй ...
САНХҮҮ ХЯНАЛТ, АУДИТЫН АЛБАНААС ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТААР ИЛЭРСЭН ЗӨРЧИЛ, ДУТАГДАЛЫГ АРИЛГАСАН ТАЛААР ХАРИУ ИРСЭН ГАЗРУУД
...

2015-11-07 19:12:12

Дэлгэрэнгүй ...
ЕСӨНБУЛАГ СУМЫН 12 ЖИЛИЙН 3 ДУГААР СУРГУУЛИЙН 2014 ОНЫ САНХҮҮГИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ХИЙСЭН ШАЛГАЛТЫН ТУХАЙ
...

2015-11-07 18:11:21

Дэлгэрэнгүй ...