Албан хаагчдын ажлын гүйцэтгэлийг үнэлэх журам
ТӨРИЙН ЖИНХЭНЭ АЛБАН ХААГЧИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨГ БОЛОВСРУУЛЖ БАТЛАХ, АЖЛЫНГҮЙЦЭТГЭЛ, ҮР ДҮН, МЭРГЭШЛИЙН ТҮВШИНГ ҮНЭЛЭХ ЖУРАМ
...

2020-01-10 10:44:21

Дэлгэрэнгүй ...
СТРАТЕГИ БОЛОН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ АРГАЧЛАЛ, ЗАГВАР, МАЯГТ
...

2020-01-10 10:42:21

Дэлгэрэнгүй ...