ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ УДИРДЛАГЫН ХЭЛТЭС

Аймгийн хэмжээнд төрийн удирдлагын манлайллыг хэрэгжүүлэн нутгийн захиргааны байгууллагуудын үйл ажиллагааг боловсронгуй болгох чиглэлээр бодлогын зөвөлгөө, дэмжлэгээр хангах, нутгийн захиргааны боловсон хүчний бодлогыг төлөвлөх, хэрэгжилтийг зохион байгуулах, тэдгээрийг сунгах, давтан сургах, төрийн албанд сонгон шалгаруулах ажлыг зохион байгуулах, иргэдийн өргөдөл, гомдлыг хүлээн авч шийдвэрлэх, хууль тогтоомжийн биелэлтийг дүгнэх зэрэг чиг үүргийг хэрэгжүүлнэ. 

Б.Алтайбаатар

Төрийн захиргааны удирдлагын хэлтсийн дарга

Өрөөний №206, Утас: 70484109 , Цахим хаяг: altaibaatar@govi-altai.gov.mn

   1.Аймгийн хэмжээнд төрийн удирдлагын манлайллыг хэрэгжүүлэх, боловсон хүчний бодлогыг боловсронгуй болгох, Засаг даргаас бүрэн эрхээ хэрэгжүүлэхэд нь зохион            байгуулалт, эрх зүй, аж ахуйн талаар болон Тамгын газрын хэлтэс, албадын үйл ажиллагааг уялдуулан зохицуулах, нутгийн захиргааны байгууллагыг чиглүүлэн                        удирдахад нь Засаг даргад туслах;    

    2.Хэлтсийн үйл ажиллагааг удирдан зохион байгуулах, албан хаагчдыг мэргэжил, арга зүйн удирдлагаар хангах, үр дүнгийн гэрээний биелэлт, үйл ажиллагааны үр дүн,         мэргэжлийн түвшинг үнэлэх;

   3.Байгууллагын хөгжил, хэлтсүүдийн бодлого, төлөвлөлт, үйл ажиллагааны нэгдмэл байдлыг хангах, дотоод дүрэм, журмыг боловсруулж, хэрэгжилтийг зохион байгуулах;

   4.Эрхлэх асуудлын хүрээнд төрийн бодлого, хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлэх, биелэлтийг хангах.

 

 

Ичинхорлоо

Хүний нөөцийн бодлого хариуцсан мэргэжилтэн

Өрөөний №110, Утас: 70483065 , Цахим хаяг: ichinhorloo@govi-altai.gov.mn

   1.Төрийн албаны боловсон хүчний бодлогын баримт бичгийг төлөвлөх, хэрэгжилтийг хангах;

   2.Төрийн албан хаагчдын мэдлэг, мэргэшлийн түвшинг дээшлүүлэх, сургах, мэргэшүүлэх ажлыг зохион байгуулах;

   3.Төрийн албан хаагчдын ёс зүй, сахилга хариуцлагын талаар тодорхой арга хэмжээг зохион байгуулах;

   4.Төрийн албаны удирдах болон гүйцэтгэх албан тушаалын сонгон шалгаруулалтыг зохион байгуулах;

   5.Төрийн албаны зөвлөл, салбар зөвлөлийн тогтоол, шийдвэр, дүрэм, журмын хэрэгжилтийг хангуулах, хяналт тавих;

 

   6.Төрийн албан хаагчдын мэдээллийн санг эрхлэн хөтлөх, мэдээллээр үйлчлэх, судалгаа дүгнэлт гаргах;

   7.Шагналын асуудлыг хариуцах.

Б.Даваацэрэн

Орон нутгийн удирдлага, зохион байгуулалт хариуцсан мэргэжилтэн

Өрөөний №111, Утас: 70483703, Цахим хаяг: davaatseren@govi-altai.gov.mn

   1.Сум, баг, агентлаг, төрийн байгууллагыг бодлогын зөвлөгөө, удирдлага зохион байгуулалт, мэдээллээр хангах, дэмжлэг үзүүлэх, ажлын уялдааг сайжруулах, сургалт семинар зохион байгуулах;

   2.Аймгийн Засаг даргаас сумдын Засаг дарга, агентлаг, төрийн байгууллагын даргатай байгуулах батламж, үр дүнгийн гэрээний асуудлыг хариуцах;

   3.Засаг даргын зөвлөлийн хурлыг зохион байгуулах, шийдвэрийн хэрэгжилтийг хангуулах;

   4.Монгол Улсын Ерөнхий сайдтай аймгийн Засаг даргын байгуулсан батламжийн биелэлт, Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газарт орон нутагт зохион байгуулагдсан ажлын мэдээллийг хүргэх;

   5.Төрийн үйлчилгээний нэгдсэн төвийн үйл ажиллагааг хариуцах.

 

Ц.Мөнхзаяа 

Гадаад харилцаа хариуцсан мэргэжилтэн

Өрөөний №111, Утас: 70483703, Цахим хаяг: munkhzaya@govi-altai.gov.mn

   1.Гадаад харилцаа, гэрээ, хэлэлцээрийн асуудал хариуцах;

   2.Ёслол, хүндэтгэлийн асуудал хариуцах;

   3.Байгууллагын үйл ажиллагааны хэтийн болон жилийн төлөвлөгөөг боловсруулж, хэрэгжилтийг зохион байгуулах;

   4.Байгууллагын дотоод ажлыг хариуцах;

   5.Олон улсын болон төсөл, хөтөлбөрийн байгууллага, гадаадын хөрөнгө оруулалттай холбоотой асуудлыг хариуцах. 

 

Э.Оюундарь

Гадаад харилцаа хариуцсан мэргэжилтэн

Өрөөний №111, Утас: 70483703, Цахим хаяг: oyundari@govi-altai.gov.mn

   1.Гадаад харилцаа, гэрээ, хэлэлцээрийн асуудал хариуцах;

   2.Ёслол, хүндэтгэлийн асуудал хариуцах;

   3.Байгууллагын үйл ажиллагааны хэтийн болон жилийн төлөвлөгөөг боловсруулж, хэрэгжилтийг зохион байгуулах;

   4.Байгууллагын дотоод ажлыг хариуцах;

   5.Олон улсын болон төсөл, хөтөлбөрийн байгууллага, гадаадын хөрөнгө оруулалттай холбоотой асуудлыг хариуцах.

 

                                       Н.Одончимэг

Бичиг хэргийн эрхлэгч

Өрөөний №111, Утас: 70483703, Цахим хаяг: odonchimeg@govi-altai.gov.mn.

   1. Тамгын газрын бичиг хэргийг хөтлөх, байгууллага, иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл, санал, гомдлыг шийдвэрлэх ажлыг зохион байгуулах;  

   2.Засаг даргын Тамгын газрын хэвлэл захиалгын ажлыг хариуцах.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ж. Цэцэгмаа

Архивын эрхлэгч, бичээч

Өрөөний №111, Утас: 70483703, Цахим хаяг: tsetsegmaa@govi-altai.gov.mn

 1.Байгууллагын архивын сан хөмрөгийг хариуцах;

 2.Баримт бичгийг стандартад нийцүүлэн бичиж гаргах, хувилах, олшруулах ажлыг хариуцах; 

 3.Архивын хадгаламжийн нэгжийг цахим хэлбэрт шилжүүлэх;

 4.Байгууллагын нууцын асуудлыг хариуцах.

 

 

 

 

 

 

 

 

Н .Наранцэцэг

Нягтлан бодогч

Өрөөний №111, Утас: 70483703, Цахим хаяг: tsetsegmaa@govi-altai.gov.mn

   1.Санхүү нягтлан бодох бүртгэлийн үйл ажиллагааг зохион байгуулах, төсвийн гүйцэтгэлийн болон санхүүгийн тайлан гаргах;

   2.Төсвийн шууд захирагчийг бодит мэдээллээр хангах байгууллагын зорилт чиг үүргийг хэрэгжүүлэх, үйл ажиллагааны үр дүнг дээшлүүлэх;

   3.Байгууллагын төсөв болон бусад сангуудын бүртгэл тооцоог зохих журмын дагуу төлөвлөх, хөтлөх, хянах, нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын бичиг баримтыг боловсруулж, мөрдөх;

   4.Салбарын хууль тогтоомж, шийдвэрийн хэрэгжилтийг зохион байгуулах, мэргэжил арга зүйн удирдлага, зөвлөгөө, мэдээллээр хангах.

 

 

 

 

А.Алтанцэцэг

Нярав

Өрөөний №111, Утас: 70483703, Цахим хаяг: tsetsegmaa@govi-altai.gov.mn

1.Байгууллагын өмч, эд хөрөнгийн хадгалалт хамгаалалтын асуудлыг хариуцах;

2.Мөнгөн гүйлгээний орлого, зарлагыг тайлагнах;

3.Засаг даргын бэлтгэл хөрөнгийн зарцуулалтын асуудлыг хариуцах.

 

НИЙТЭЛСЭН: 2017-01-18 15:36:57