ХАА-н төлөвлөгөө
ТЕЗ-ийн 2020 оны худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө
ТЕЗ-ийн 2020 оны худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө...

2020-01-06 11:29:30

Дэлгэрэнгүй ...
2019 оны худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө
...

2019-05-03 15:15:26

Дэлгэрэнгүй ...
ГОВЬ-АЛТАЙ АЙМГИЙН ТӨСВИЙН ЕРӨНХИЙЛАН ЗАХИРАГЧИЙН 2019 ОНЫ ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ ЕРӨНХИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
...

2019-01-11 13:55:00

Дэлгэрэнгүй ...
2018 онд салбар яамнаас эрх шилжиж ирсэн төсөл арга хэмжээний жагсаалт
...

2018-03-13 03:19:15

Дэлгэрэнгүй ...
Говь-Алтай аймгийн 2018 оны бараа, ажил үйлчилгээ худалдан авах ерөнхий төлөвлөгөө
...

2018-01-12 02:56:09

Дэлгэрэнгүй ...
Говь-Алтай аймгийн 2017 оны бараа, ажил үйлчилгээ худалдан авах тодотгосон ерөнхий төлөвлөгөө
...

2017-06-27 09:55:08

Дэлгэрэнгүй ...
Говь-Алтай аймгийн 2017 оны бараа, ажил үйлчилгээ худалдан авах ерөнхий төлөвлөгөө
...

2017-01-18 12:30:34

Дэлгэрэнгүй ...
Худалдан авах ажиллагааны албаны 2016 оны төлөвлөгөө
...

2016-01-30 15:00:00

Дэлгэрэнгүй ...