ХАА-н төлөвлөгөө
Говь-Алтай аймгийн төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн 2021 оны худалдан авах ажиллагааны ерөнхий төлөвлөгөө...

2021-01-12 16:55:03

Дэлгэрэнгүй ...
ТЕЗ-ийн 2020 оны Худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө /УТ, ОНТ, ОНХС, БХС/ улсын төсвийн эрх шилжиж ирсэн төсөл арга хэмжээ нэмэгдсэн
https://www.tender.gov.mn/mn/plan/index?year=2020&selGovernorId=137&selClientId=1484304364752&page=1&perpage=100&sortField=&sortOrder=&get=1...

2020-02-14 15:21:24

Дэлгэрэнгүй ...
ТЕЗ-ийн 2020 оны худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө
ТЕЗ-ийн 2020 оны худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө...

2020-01-06 11:29:30

Дэлгэрэнгүй ...
2019 оны худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө
...

2019-05-03 15:15:26

Дэлгэрэнгүй ...
ГОВЬ-АЛТАЙ АЙМГИЙН ТӨСВИЙН ЕРӨНХИЙЛАН ЗАХИРАГЧИЙН 2019 ОНЫ ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ ЕРӨНХИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
...

2019-01-11 13:55:00

Дэлгэрэнгүй ...
2018 онд салбар яамнаас эрх шилжиж ирсэн төсөл арга хэмжээний жагсаалт
...

2018-03-13 03:19:15

Дэлгэрэнгүй ...
Говь-Алтай аймгийн 2018 оны бараа, ажил үйлчилгээ худалдан авах ерөнхий төлөвлөгөө
...

2018-01-12 02:56:09

Дэлгэрэнгүй ...
Говь-Алтай аймгийн 2017 оны бараа, ажил үйлчилгээ худалдан авах тодотгосон ерөнхий төлөвлөгөө
...

2017-06-27 09:55:08

Дэлгэрэнгүй ...
Говь-Алтай аймгийн 2017 оны бараа, ажил үйлчилгээ худалдан авах ерөнхий төлөвлөгөө
...

2017-01-18 12:30:34

Дэлгэрэнгүй ...
Худалдан авах ажиллагааны албаны 2016 оны төлөвлөгөө
...

2016-01-30 15:00:00

Дэлгэрэнгүй ...