ХАА-н төлөвлөгөө
2018 онд салбар яамнаас эрх шилжиж ирсэн төсөл арга хэмжээний жагсаалт
...

2018-03-13 03:19:15

Дэлгэрэнгүй ...
Говь-Алтай аймгийн 2018 оны бараа, ажил үйлчилгээ худалдан авах ерөнхий төлөвлөгөө
...

2018-01-12 02:56:09

Дэлгэрэнгүй ...
Говь-Алтай аймгийн 2017 оны бараа, ажил үйлчилгээ худалдан авах тодотгосон ерөнхий төлөвлөгөө
...

2017-06-27 09:55:08

Дэлгэрэнгүй ...
Говь-Алтай аймгийн 2017 оны бараа, ажил үйлчилгээ худалдан авах ерөнхий төлөвлөгөө
...

2017-01-18 12:30:34

Дэлгэрэнгүй ...
Худалдан авах ажиллагааны албаны 2016 оны төлөвлөгөө
...

2016-01-30 15:00:00

Дэлгэрэнгүй ...