Хэрэгжилт
Орон нутгийн төсвөөс эргэн төлөгдөх нөхцэлтэй концессын гэрээгээр хэрэгжиж буй төслүүдийн 2017 оны 4-р улирлын гүйцэтгэлийн мэдээ
...

2018-03-13 09:38:08

Дэлгэрэнгүй ...
ГОВЬ-АЛТАЙ АЙМАГТ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХЭЭР БАТЛАГДСАН КОНЦЕССЫН ЗҮЙЛИЙН ХЭРЭГЖИЛТ
...

2015-11-01 11:21:42

Дэлгэрэнгүй ...
2014 ОНЫ КОНЦЕССЫН ГЭРЭЭГЭЭР ХЭРЭГЖСЭН ТӨСЛИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛ
...

2015-03-06 11:24:24

Дэлгэрэнгүй ...
ГОВЬ-АЛТАЙ АЙМАГТ 2014 ОНД КОНЦЕССЫН ГЭРЭЭГЭЭР ХЭРЭГЖҮҮЛСЭН ТӨСЛИЙН ЖАГСААЛТ
...

2014-11-06 11:24:54

Дэлгэрэнгүй ...