Улс орон нутгийн төсвийн хөрөнгөөр 2015 санхүүжүүлсэн хөрөнгө оруулалтын төсөл арга хэмжээний хэрэгжилт, үр дүн

2016.11.02