Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх 2021 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөө

2021.04.06
Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх 2021 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөө

Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх 2021 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг аймгийн Засаг даргын 2021 оны А/110 дугаар захирамжаар баталж, сум, агентлагуудад хүргүүлэн хэрэгжилтийг ханган ажиллаж  байна.

Төлөвлөгөөг /upload/files/Авлигатай тэмцэх 2021 оны төлөвлөгөөpdf.pdf дарж үзнэ үү.