АВЛИГЫН ЭСРЭГ “СУДАЛЪЯ, МЭДЬЕ, СЭРГИЙЛЬЕ” НӨЛӨӨЛЛИЙН АЯНД НЭГДСЭН УРИАЛГА

2021.04.06
АВЛИГЫН ЭСРЭГ “СУДАЛЪЯ, МЭДЬЕ, СЭРГИЙЛЬЕ” НӨЛӨӨЛЛИЙН АЯН

Байгууллагын албан хаагчид авлигатай тэмцэх хүсэл эрэмзлэлээ илэрхийлж, шударга ёсыг тогтоох, авлига ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлж, төрийн үйлчилгээний ил тод байдлыг хангаж ажилладаг байгууллага, аймаг болохыг бүх шатны төрийн байгууллага болон албан хаагчдад “Судалъя, мэдье,  сэргийлье” аянд нэгдэж уриалга гаргалаа.

https://www.facebook.com/198448780334297/videos/431489421484560