ТЕЗ-ийн 2020 оны Худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө /УТ, ОНТ, ОНХС, БХС/ улсын төсвийн эрх шилжиж ирсэн төсөл арга хэмжээ нэмэгдсэн

2020.02.14
https://www.tender.gov.mn/mn/plan/index?year=2020&selGovernorId=137&selClientId=1484304364752&page=1&perpage=100&sortField=&sortOrder=&get=1