ГОВЬ-АЛТАЙ АЙМГИЙН НУТГИЙН ЗАХИРГААНЫ ЗАРИМ БАЙГУУЛЛАГЫН ТӨРИЙН ЖИНХЭНЭ АЛБАН ТУШААЛД ГАРСАН СУЛ ОРОН ТООГ НӨХӨХ ТӨРИЙН АЛБАНЫ МЭРГЭШЛИЙН ШАЛГАЛТЫН ЗАР

2018.12.17

             Нэг. Мэргэшлийн шалгалтын зорилго

 

      Говь-Алтай аймгийн нутгийн захиргааны зарим байгууллагынтөрийн жинхэнэ  албан тушаалын сул орон тоог анх орох иргэдээс өрсөлдүүлэн шалгаруулж нөхөхөд төрийн албаны мэргэшлийн шалгалтын зорилго оршино.

 

“Төрийн жинхэнэ албаны мэргэшлийн шалгалт авах журам”, “Төрийн жинхэнэ албан тушаалд анх орох иргэний нөөцийг бүрдүүлэх журам”-ыг Төрийн албаны зөвлөлийн www.csc.gov.mn гэсэн цахим хуудсанд тавьсан бөгөөд бүртгүүлэх иргэд энэхүү журамтай заавал танилцсан байна. 

             Хоёр. Мэргэшлийн шалгалтын бүртгэл, зардал

  Зарлагдаж буй сул орон тоонд тухайн албан тушаалд тавигдах боловсрол, мэргэжил, мэргэшил, туршлага, ур чадвар болон тусгай шаардлагыг хангасан, энэ албан тушаалд ажиллахыг хүссэн иргэнийг  бүртгэнэ.

2.1. “Боловсролын шаардлага”: Тухайн ажлын байранд боловсролын ямар зэрэг тавигдсанаас шалтгаалж бакалавр эсвэл магистрын зэрэгтэй байх.

            2.2.“Мэргэжлийн шаардлага”: Их, дээд сургуульд суралцан эзэмшсэн үндсэн мэргэжлийг ойлгоно. Үүнд: Их эмч, нягтлан бодогч гэх мэт. /Их, дээд сургууль төгссөн диплом дээрх эзэмшсэн мэргэжлийн нэр нотолгоо болно/.

2.3.“Мэргэшлийн шаардлага”: Мэргэжил эзэмшсэний дараа үндсэн мэргэжлээрээ болон өөр чиглэлээр мэргэшүүлэх, мэргэжил дээшлүүлэх сургалтад хамрагдсан, үүний дотор тодорхой хугацаанд курст суралцсанаас эхлээд магистр, докторын зэрэг хамгаалсан гэх мэт сургалт, дадлагажилтад ямар нэг хэлбэрээр хамрагдсан байхыг ойлгоно.

2.4. “Туршлагын шаардлага”: Ажилласан жилийг Иргэний хуулийн 71 дүгээр зүйлд заасны дагуу тооцдог. /Нийгмийн даатгалын дэвтрийн “Ажилд орсон, шилжсэн, чөлөөлсөн” гэсэн хүснэгтэд бичигдсэн ажилласан хугацааг баримтална/.

 2.5.Мэргэшлийн шалгалтын бүртгэлийг Говь-Алтай аймгийн Засаг даргын Тамгын газарт 2018 оны 12 дугаар сарын 24-ны өдөр 09.00-13.00 хүртэл, 14.00-18.00 цаг хүртэл бүртгэнэ.

 Мэргэшлийн шалгалтад орох иргэн шалгалттай холбогдох зардлыг өөрөө хариуцах бөгөөд шалгалтын үйлчилгээний зардал 6000 /Зургаан мянган/ төгрөг байна.

         

   

Гурав.  Бүртгүүлэх иргэн дараахь бичиг баримтыг бүрдүүлнэ.

 

1.Төрийн албан хаагчийн анкет (Төрийн албан хаагчийн анкетыг маягт №1-ийн дагуу бүрэн бөглөсөн байх);

2.Боловсролын түвшинг тодорхойлсон баримт бичиг /диплом/-ийн эх хувийг нотариатаар гэрчлүүлсэн хуулбарын хамт; /Гадаадад их, дээд сургууль төгссөн бол баталгаат орчуулгын газраар Монгол хэл лүү хөрвүүлсэн байх/.

3.Мэргэшүүлэх сургалтад хамрагдсаныг гэрчлэх баримт бичгийн эх хувийг  хуулбарын хамт;

4.Иргэний үнэмлэхний эх хувийг хуулбарын хамт;

5.“4 х 6”-гийн хэмжээний цээж зураг 2 хувь; /нэгийг анкетад наасан байна/.

6.Ажилласан хугацаа болон ажил эрхлэлтийг гэрчлэх баримт /Нийгмийн даатгал,  хөдөлмөрийн дэвтэр/-ийн эх хувийг хуулбарын хамт

7.Шалгалтын үйлчилгээний төлбөр

             Жич: Цэргийн үүрэгтний үнэмлэх /Цэргийн алба хаасан тухай тэмдэглэгээ хийсэн байх/

             Анхааруулга: Дээрх баримт бичгийг дутуу бүрдүүлсэн иргэнийг бүртгэхгүй. Төрийн жинхэнэ албаны мэргэшлийн шалгалт өгөх иргэд шалгалтын байранд  Иргэний үнэмлэхтэйгээ ирнэ.

             

Дөрөв. Шалгалтын хуваарь

             Шалгалтыг 2018 оны 12 дугаар сарын 26-ны өдрийн 09:00 цагаас эхлэн доорхи байдлаар зохион байгуулна.

 1. Ерөнхий мэдлэгийн түвшин тогтоох шалгалт /цахимаар/

 2. Ур чадварын түвшин тогтоох шалгалт /Ерөнхий мэдлэгийн түвшин тогтоох шалгалтад тэнцсэн иргэн өгнө/, /цахимаар/

 3. Мэдлэг, хандлага, зан үйлийг тодорхойлох шалгалт /Ур чадварын түвшин тогтоох шалгалтад тэнцсэн иргэн өгнө/

             Төрийн жинхэнэ албаны мэргэшлийн шалгалт өгөх иргэд шалгалтын байранд  Иргэний үнэмлэхтэйгээ ирнэ.

             Тав. Мэдээлэл лавлагаа

Мэргэшлийн шалгалттай холбоотой дэлгэрэнгүй мэдээллийг Говь-Алтай аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын 70483001  дугаарын утсаар холбогдож  лавлагаа авч  болно.

 

    ГОВЬ-АЛТАЙ АЙМГИЙН ТӨРИЙН ЖИНХЭНЭ АЛБАНЫ ГҮЙЦЭТГЭХ АЛБАН ТУШААЛЫН СУЛ ОРОН ТООНЫ ЗАХИАЛГА                                                                                 /ДЭС ТҮШМЭЛ/  
                    Алтай хот
                         
Д/д Захиалга өгсөн байгууллагын нэр Ажлын байрны нэр, хариуцах ажил, орон тоо Ажлын байранд тавигдах шаардлага 
Нэгжийн нэр  Нэр Хариуцах асуудал Ангилал зэрэглэл Орон тоо Боловсрол Мэргэжил Мэргэшил Туршлага Ур чадвар Тусгай шаардлага
1 Мэргэжлийн хяналтын газар Экспорт, импорт, хил хорио цээрийн хяналтын хэлтэс Эрүүл ахуй халдвар хамгааллын хяналтын улсын байцаагч   ТЗ-6 1 Бакалавр ба түүнээс дээш зэрэгтэй  Нийгмийн эрүүл мэнд судлаач, эрүүл ахуйч     Баримт бичиг  боловсруулах, төлөвлөх, үнэлэлт дүгнэлт өгөх, шийдвэр гаргах, багаар ажиллах болон харилцааны ур чадвартай, компьютерийн өргөн хэрэглээний программ эзэмшсэн, хурдан бичих чадвартай, монгол хэл бичгийн дүрэм, албан хэрэг хөтлөлтийн стандартын мэдлэгтэй, гадаад хэлний зохих түвшний мэдлэгтэй Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн хэм хэмжээг сахих, илүү цагаар ажиллах 
2 Мэргэжлийн хяналтын газар Байгаль орчин, дэд бүтэц, хөдөлмөрийн хяналтын хэлтэс Хөдөлмөрийн эрүүл ахуйн хяналтын улсын байцаагч Хөдөлмөрийн эрүүл ахуйн хяналт ТЗ-6 1 Бакалавр ба түүнээс дээш зэрэгтэй  Нийгмийн эрүүл мэнд судлаач, эрүүл ахуйч     Баримт бичиг  боловсруулах, төлөвлөх, үнэлэлт дүгнэлт өгөх, шийдвэр гаргах, багаар ажиллах болон харилцааны ур чадвартай, компьютерийн өргөн хэрэглээний программ эзэмшсэн, хурдан бичих чадвартай, монгол хэл бичгийн дүрэм, албан хэрэг хөтлөлтийн стандартын мэдлэгтэй, гадаад хэлний зохих түвшний мэдлэгтэй Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн хэм хэмжээг сахих, илүү цагаар ажиллах 
3 Газрын харилцаа, барилга хот байгуулалтын газар Захиргаа удирдлагын хэлтэс Мэргэжилтэн Хуулийн асуудал хариуцах ТЗ-5 1 Бакалавр ба түүнээс дээш зэрэгтэй Эрх зүйч Захиргаа, иргэний эрх зүйгээр мэргэшсэн байх Мэргэжлээрээ 1-ээс доошгүй жил ажилласан байх Баримт бичиг  боловсруулах, төлөвлөх, үнэлэлт дүгнэлт өгөх, шийдвэр гаргах, багаар ажиллах болон харилцааны ур чадвартай, компьютерийн өргөн хэрэглээний программ эзэмшсэн, хурдан бичих чадвартай, монгол хэл бичгийн дүрэм, албан хэрэг хөтлөлтийн стандартын мэдлэгтэй  Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн хэм хэмжээг сахих. 
4 Биеийн тамир, спортын газар Спортын алба Арга зүйч Нийтийн биеийн тамир ТЗ-5 1 Бакалавр ба түүнээс дээш зэрэгтэй  Биеийн тамирын багш, дасгалжуулагч, арга зүйч, нийгмийн ажилтан    Мэргэжлээрээ 3-аас доошгүй жил ажилласан байх Баримт бичиг боловсруулах, төлөвлөх, үнэлэлт дүгнэлт өгөх, шийдвэр гаргах,  багаар ажиллах болон харилцааны ур чадвартай, комьпютерийн хэрэглээний программ эзэмшсэн байх  Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн хэм хэмжээг сахих, илүү цагаар ажиллах 
5 Монгол элсний улсын тусгай хамгаалалттай газар нутгийн хамгаалалтын захиргаа Хамгаалалтын захиргаа Мэргэжилтэн  Хяналт, шалгалт хариуцах ТЗ-5 1 Бакалавр ба түүнээс дээш зэрэгтэй  Хуульч, Эрх зүйч   Төрийн байгууллагад 3-аас доошгүй жил ажилласан байх, үүнээс 2-оос доошгүй жилд нь хяналт шалгалтын ажил эрхэлсэн байх Баримт бичиг  боловсруулах, төлөвлөх, үнэлэлт дүгнэлт өгөх, шийдвэр гаргах, багаар ажиллах болон харилцааны ур чадвартай, компьютерийн өргөн хэрэглээний программ эзэмшсэн, хурдан бичих чадвартай, монгол хэл бичгийн дүрэм, албан хэрэг хөтлөлтийн стандартын мэдлэгтэй, гадаад хэлний зохих түвшний мэдлэгтэй Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн хэм хэмжээг сахих
7 Говийн их дархан цаазат газрын "А" хэсгийн хамгаалалтын захиргаа   Мэргэжилтэн  Хяналт, шалгалт хариуцах ТЗ-5 1 Бакалавр ба түүнээс дээш зэрэгтэй  Хуульч, Эрх зүйч   Мэргэжлээрээ 2-оос доошгүй жил ажилласан байх Баримт бичиг  боловсруулах, төлөвлөх, үнэлэлт дүгнэлт өгөх, шийдвэр гаргах, багаар ажиллах болон харилцааны ур чадвартай, компьютерийн өргөн хэрэглээний программ эзэмшсэн, хурдан бичих чадвартай, монгол хэл бичгийн дүрэм, албан хэрэг хөтлөлтийн стандартын мэдлэгтэй, гадаад хэлний зохих түвшний мэдлэгтэй Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн хэм хэмжээг сахих
8 Монгол элсний улсын тусгай хамгаалалттай газар нутгийн хамгаалалтын захиргаа Хамгаалалтын захиргаа Мэргэжилтэн  Сургалт, сурталчилгаа, аялал жуулчлал, орчны бүс хариуцах ТЗ-5 1 Бакалавр ба түүнээс дээш зэрэгтэй  Экологи байгаль хамгаалал, байгаль орчин, аялал жуулчлалын мэргэжилтэй   Төрийн байгууллагад 1-ээс доошгүй жил ажилласан байх Arcgis программыг бүрэн эзэмшсэн, судалгаа, тайлан гаргах, баримт бичиг боловсруулах, багаар ажиллах болон харилцааны ур чадвартай, Компьютерийн өргөн хэрэглээний программ эзэмшсэн, гадаад хэлний зохих түвшний мэдлэгтэй  Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн хэм хэмжээг сахих. 
9 Говийн их дархан цаазат газрын "А" хэсгийн хамгаалалтын захиргаа   Мэргэжилтэн  Аялал жуулчлал, сургалт, сурталчилгаа хариуцсан мэргэжилтэн ТЗ-5 1 Бакалавр ба түүнээс дээш зэрэгтэй  Экологи байгаль хамгаалал, байгаль орчин, аялал жуулчлалын мэргэжилтэй   Төрийн байгууллагад 1-ээс доошгүй жил ажилласан байх Arcgis программыг бүрэн эзэмшсэн, судалгаа, тайлан гаргах, баримт бичиг боловсруулах, багаар ажиллах болон харилцааны ур чадвартай, Компьютерийн өргөн хэрэглээний программ эзэмшсэн, гадаад хэлний зохих түвшний мэдлэгтэй  Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн хэм хэмжээг сахих. 
10 Татварын хэлтэс Цээл сум Татварын улсын байцаагч Татварын хууль тогтоомжийн дагуу татвар төлөгчдөд зөвлөгөө өгөх, татварын тайлан хянаж, хүлээн авах, улс, орон нутгийн төсвийн орлого бүрдүүлэх ТЗ-6 1 Бакалавр ба түүнээс дээш зэрэгтэй  Нягтлан бодогч, эдийн засагч     Санхүү, татварын тайлан гаргах, мэдээ мэдээллийг цуглуулж боловсруулалт хийх, үнэлэлт, дүгнэлт хийх чадвартай байх Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн хэм хэмжээг сахих
11 Улсын бүртгэлийн хэлтэс Хөхморьт сум Улсын бүртгэгч Улсын бүртгэлийн хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангах, төрийн бүртгэлийн үйлчилгээгээр иргэний хууль ёсны эрх, ашиг сонирхлыг баталгаажуулах, бүртгэлийн үнэн зөв ой санамжийг бүрдүүлэх ТЗ-6 1 Бакалавр ба түүнээс дээш зэрэгтэй  Эрх зүйч, нийгэм судлалын багш      Баримт бичиг боловсруулах, төлөвлөх, үнэлэлт дүгнэлт өгөх, шийдвэр гаргах,  багаар ажиллах болон харилцааны ур чадвартай, компьютерийн хэрэглээний программ эзэмшсэн байх  Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн хэм хэмжээг сахих
12 Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газар Нийгмийн халамжийн хэлтэс, Хөдөлмөр эрхлэлтийн хэлтэс Хөхморьт сум хариуцсан мэргэжилтэн Хөдөлмөр эрхлэлт болон нийгмийн халамжийн асуудал хариуцах  ТЗ-5 1 Бакалавр ба түүнээс дээш зэрэгтэй  Нийгмийн ажилтан, нягтлан бодогч,  эдийн засагч Мэргэжлийнхээ дагуу мэргэшсэн байх   Баримт бичиг боловсруулах, төлөвлөх, үнэлэлт дүгнэлт өгөх, шийдвэр гаргах,  багаар ажиллах болон харилцааны ур чадвартай, компьютерийн хэрэглээний программ эзэмшсэн байх  Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн хэм хэмжээг сахих,  Программуудын мэдээллийг олгосон эрхийн хэмжээнд ашиглаж нууцлалыг хадгалах
13 Хүнс, хөдөө аж ахуйн газар Нийтлэг үйлчилгээ Ахлах мэргэжилтэн Хүний нөөцийн холбогдолтой асуудал, авлигаас урьдчилан сэргийлэх ажлыг хариуцах, удирдлагыг цаг үеийн мэдээ, мэдээлэл, мэргэжлийн зөвлөмжөөр хангах ТЗ-6 1 Бакалавр ба түүнээс дээш зэрэгтэй  Хуульч, Эрх зүйч, Эдийн засагч, Хүний нөөц   Мэргэжлээрээ 3-аас доошгүй жил ажилласан байх Баримт бичиг  боловсруулах, төлөвлөх, үнэлэлт дүгнэлт өгөх, шийдвэр гаргах, багаар ажиллах болон харилцааны ур чадвартай, компьютерийн өргөн хэрэглээний программ эзэмшсэн, гадаад хэлний зохих түвшний мэдлэгтэй Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн хэм хэмжээг сахих, илүү цагаар ажиллах 
14 Хүнс, хөдөө аж ахуйн газар Үйлдвэрлэл, худалдаа үйлчилгээний алба Мэргэжилтэн Хөнгөн үйлдвэрийн бодлого хариуцах ТЗ-5 1 Бакалавр ба түүнээс дээш зэрэгтэй  Худалдаа, оёмол бүтээгдэхүүний технологи   Төрийн байгууллагад 1-ээс доошгүй жил, мэргэжлээрээ 2-оос  доошгүй жил ажилласан байх Баримт бичиг  боловсруулах, төлөвлөх, үнэлэлт дүгнэлт өгөх, шийдвэр гаргах, багаар ажиллах болон харилцааны ур чадвартай, компьютерийн өргөн хэрэглээний программ эзэмшсэн, гадаад хэлний зохих түвшний мэдлэгтэй Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн хэм хэмжээг сахих, илүү цагаар ажиллах 
15 Хүнс, хөдөө аж ахуйн газар Мал эмнэлгийн алба Мэргэжилтэн  Малын эм, био бэлдмэл, эмийн сан, ариутгал, халдваргүйтэл хариуцах ТЗ-6 1 Бакалавр ба түүнээс дээш зэрэгтэй  Малын их эмч   Салбартаа 3-аас доошгүй жил  ажилласан байх Баримт бичиг боловсруулах, төлөвлөх, үнэлэлт дүгнэлт өгөх, шийдвэр гаргах,  багаар ажиллах болон харилцааны ур чадвартай, компьютерийн хэрэглээний программ эзэмшсэн байх  Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн хэм хэмжээг сахих, хариуцлага хүлээх чадвартай
16 Стандарт, хэмжил зүйн хэлтэс Хэмжил зүйн лаборатори Даралтын хэмжүүрийн улсын шалгагч Дулаан даралтын төрлөөр хэмжлийн нэгдмэл байдлыг хангуулах  ТЗ-5 1 Бакалавр ба түүнээс дээш зэрэгтэй  Физикч, хэмжилзүйч, инженер, нягтлан бодогч Дулаан даралтын хэмжлийн төрлөөр СХЗГ-аас эрх авсан байх, мэргэшүүлэх сургалтад хамрагдсан байх Төрийн албанд 1-ээс доошгүй жил ажилласан байх Баримт бичиг боловсруулах, төлөвлөх, үнэлэлт дүгнэлт өгөх, шийдвэр гаргах,  багаар ажиллах болон харилцааны ур чадвартай, компьютерийн хэрэглээний программ эзэмшсэн байх  Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн хэм хэмжээг сахих,  ажлын ачаалал даах
17 Стандарт, хэмжил зүйн хэлтэс Хэмжил зүйн лаборатори Мэргэжилтэн  Сургалт, стандарт, салбар сан хариуцах   ТЗ-5 1 Бакалавр ба түүнээс дээш зэрэгтэй  Төрийн захиргааны менежмент, эдийн засагч, багш     Баримт бичиг боловсруулах, төлөвлөх, үнэлэлт дүгнэлт өгөх, шийдвэр гаргах,  багаар ажиллах болон харилцааны ур чадвартай, компьютерийн хэрэглээний программ эзэмшсэн байх  Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн хэм хэмжээг сахих,  ажлын ачаалал даах
18 Мал эмнэлгийн газар Алтай сумын Мал эмнэлгийн тасаг Сумын мал эмнэлгийн тасгийн улсын байцаагч Мал эмнэлгийн үйлчилгээний нэгж, хорио цээрийн арга хэмжээг хангуулах, малын шилжилт хөдөлгөөнд хяналт тавих  ТЗ-6 1 Бакалавр ба түүнээс дээш зэрэгтэй  Малын их эмч     Баримт бичиг боловсруулах, төлөвлөх, үнэлэлт дүгнэлт өгөх, шийдвэр гаргах,  багаар ажиллах болон харилцааны ур чадвартай, компьютерийн хэрэглээний программ эзэмшсэн байх  Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн хэм хэмжээг сахих,  ажлын ачаалал даах
19 Мал эмнэлгийн газар Бугат сумын Мал эмнэлгийн тасаг Сумын мал эмнэлгийн тасгийн улсын байцаагч Мал эмнэлгийн үйлчилгээний нэгж, хорио цээрийн арга хэмжээг хангуулах, малын шилжилт хөдөлгөөнд хяналт тавих  ТЗ-6 1 Бакалавр ба түүнээс дээш зэрэгтэй  Малын их эмч     Баримт бичиг боловсруулах, төлөвлөх, үнэлэлт дүгнэлт өгөх, шийдвэр гаргах,  багаар ажиллах болон харилцааны ур чадвартай, компьютерийн хэрэглээний программ эзэмшсэн байх  Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн хэм хэмжээг сахих,  ажлын ачаалал даах
20 Мал эмнэлгийн газар Баян-Уул сумын Мал эмнэлгийн тасаг Сумын мал эмнэлгийн тасгийн улсын байцаагч Мал эмнэлгийн үйлчилгээний нэгж, хорио цээрийн арга хэмжээг хангуулах, малын шилжилт хөдөлгөөнд хяналт тавих  ТЗ-6 1 Бакалавр ба түүнээс дээш зэрэгтэй  Малын их эмч     Баримт бичиг боловсруулах, төлөвлөх, үнэлэлт дүгнэлт өгөх, шийдвэр гаргах,  багаар ажиллах болон харилцааны ур чадвартай, компьютерийн хэрэглээний программ эзэмшсэн байх  Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн хэм хэмжээг сахих,  ажлын ачаалал даах
21 Мал эмнэлгийн газар Дарив сумын Мал эмнэлгийн тасаг Сумын мал эмнэлгийн тасгийн улсын байцаагч Мал эмнэлгийн үйлчилгээний нэгж, хорио цээрийн арга хэмжээг хангуулах, малын шилжилт хөдөлгөөнд хяналт тавих  ТЗ-6 1 Бакалавр ба түүнээс дээш зэрэгтэй  Малын их эмч     Баримт бичиг боловсруулах, төлөвлөх, үнэлэлт дүгнэлт өгөх, шийдвэр гаргах,  багаар ажиллах болон харилцааны ур чадвартай, компьютерийн хэрэглээний программ эзэмшсэн байх  Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн хэм хэмжээг сахих,  ажлын ачаалал даах
22 Мал эмнэлгийн газар Дэлгэр сумын Мал эмнэлгийн тасаг Сумын мал эмнэлгийн тасгийн улсын байцаагч Мал эмнэлгийн үйлчилгээний нэгж, хорио цээрийн арга хэмжээг хангуулах, малын шилжилт хөдөлгөөнд хяналт тавих  ТЗ-6 1 Бакалавр ба түүнээс дээш зэрэгтэй  Малын их эмч     Баримт бичиг боловсруулах, төлөвлөх, үнэлэлт дүгнэлт өгөх, шийдвэр гаргах,  багаар ажиллах болон харилцааны ур чадвартай, компьютерийн хэрэглээний программ эзэмшсэн байх  Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн хэм хэмжээг сахих,  ажлын ачаалал даах
23 Мал эмнэлгийн газар Жаргалан сумын Мал эмнэлгийн тасаг Сумын мал эмнэлгийн тасгийн улсын байцаагч Мал эмнэлгийн үйлчилгээний нэгж, хорио цээрийн арга хэмжээг хангуулах, малын шилжилт хөдөлгөөнд хяналт тавих  ТЗ-6 1 Бакалавр ба түүнээс дээш зэрэгтэй  Малын их эмч     Баримт бичиг боловсруулах, төлөвлөх, үнэлэлт дүгнэлт өгөх, шийдвэр гаргах,  багаар ажиллах болон харилцааны ур чадвартай, компьютерийн хэрэглээний программ эзэмшсэн байх  Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн хэм хэмжээг сахих,  ажлын ачаалал даах
24 Мал эмнэлгийн газар Тонхил сумын Мал эмнэлгийн тасаг Сумын мал эмнэлгийн тасгийн улсын байцаагч Мал эмнэлгийн үйлчилгээний нэгж, хорио цээрийн арга хэмжээг хангуулах, малын шилжилт хөдөлгөөнд хяналт тавих  ТЗ-6 1 Бакалавр ба түүнээс дээш зэрэгтэй  Малын их эмч     Баримт бичиг боловсруулах, төлөвлөх, үнэлэлт дүгнэлт өгөх, шийдвэр гаргах,  багаар ажиллах болон харилцааны ур чадвартай, компьютерийн хэрэглээний программ эзэмшсэн байх  Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн хэм хэмжээг сахих,  ажлын ачаалал даах
25 Мал эмнэлгийн газар Төгрөг сумын Мал эмнэлгийн тасаг Сумын мал эмнэлгийн тасгийн улсын байцаагч Мал эмнэлгийн үйлчилгээний нэгж, хорио цээрийн арга хэмжээг хангуулах, малын шилжилт хөдөлгөөнд хяналт тавих  ТЗ-6 1 Бакалавр ба түүнээс дээш зэрэгтэй  Малын их эмч     Баримт бичиг боловсруулах, төлөвлөх, үнэлэлт дүгнэлт өгөх, шийдвэр гаргах,  багаар ажиллах болон харилцааны ур чадвартай, компьютерийн хэрэглээний программ эзэмшсэн байх  Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн хэм хэмжээг сахих,  ажлын ачаалал даах
26 Мал эмнэлгийн газар Хөхморьт сумын Мал эмнэлгийн тасаг Сумын мал эмнэлгийн тасгийн улсын байцаагч Мал эмнэлгийн үйлчилгээний нэгж, хорио цээрийн арга хэмжээг хангуулах, малын шилжилт хөдөлгөөнд хяналт тавих  ТЗ-6 1 Бакалавр ба түүнээс дээш зэрэгтэй  Малын их эмч     Баримт бичиг боловсруулах, төлөвлөх, үнэлэлт дүгнэлт өгөх, шийдвэр гаргах,  багаар ажиллах болон харилцааны ур чадвартай, компьютерийн хэрэглээний программ эзэмшсэн байх  Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн хэм хэмжээг сахих,  ажлын ачаалал даах
27 Мал эмнэлгийн газар Цогт сумын Мал эмнэлгийн тасаг Сумын мал эмнэлгийн тасгийн улсын байцаагч Мал эмнэлгийн үйлчилгээний нэгж, хорио цээрийн арга хэмжээг хангуулах, малын шилжилт хөдөлгөөнд хяналт тавих  ТЗ-6 1 Бакалавр ба түүнээс дээш зэрэгтэй  Малын их эмч     Баримт бичиг боловсруулах, төлөвлөх, үнэлэлт дүгнэлт өгөх, шийдвэр гаргах,  багаар ажиллах болон харилцааны ур чадвартай, компьютерийн хэрэглээний программ эзэмшсэн байх  Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн хэм хэмжээг сахих,  ажлын ачаалал даах
28 Мал эмнэлгийн газар Цээл сумын Мал эмнэлгийн тасаг Сумын мал эмнэлгийн тасгийн улсын байцаагч Мал эмнэлгийн үйлчилгээний нэгж, хорио цээрийн арга хэмжээг хангуулах, малын шилжилт хөдөлгөөнд хяналт тавих  ТЗ-6 1 Бакалавр ба түүнээс дээш зэрэгтэй  Малын их эмч     Баримт бичиг боловсруулах, төлөвлөх, үнэлэлт дүгнэлт өгөх, шийдвэр гаргах,  багаар ажиллах болон харилцааны ур чадвартай, компьютерийн хэрэглээний программ эзэмшсэн байх  Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн хэм хэмжээг сахих,  ажлын ачаалал даах
29 Мал эмнэлгийн газар Чандмань сумын Мал эмнэлгийн тасаг Сумын мал эмнэлгийн тасгийн улсын байцаагч Мал эмнэлгийн үйлчилгээний нэгж, хорио цээрийн арга хэмжээг хангуулах, малын шилжилт хөдөлгөөнд хяналт тавих  ТЗ-6 1 Бакалавр ба түүнээс дээш зэрэгтэй  Малын их эмч     Баримт бичиг боловсруулах, төлөвлөх, үнэлэлт дүгнэлт өгөх, шийдвэр гаргах,  багаар ажиллах болон харилцааны ур чадвартай, компьютерийн хэрэглээний программ эзэмшсэн байх  Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн хэм хэмжээг сахих,  ажлын ачаалал даах
30 Мал эмнэлгийн газар Эрдэнэ сумын Мал эмнэлгийн тасаг Сумын мал эмнэлгийн тасгийн улсын байцаагч Мал эмнэлгийн үйлчилгээний нэгж, хорио цээрийн арга хэмжээг хангуулах, малын шилжилт хөдөлгөөнд хяналт тавих  ТЗ-6 1 Бакалавр ба түүнээс дээш зэрэгтэй  Малын их эмч     Баримт бичиг боловсруулах, төлөвлөх, үнэлэлт дүгнэлт өгөх, шийдвэр гаргах,  багаар ажиллах болон харилцааны ур чадвартай, компьютерийн хэрэглээний программ эзэмшсэн байх  Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн хэм хэмжээг сахих,  ажлын ачаалал даах
                 
      ТӨРИЙН АЛБАНЫ ЗӨВЛӨЛИЙН ГОВЬ-АЛТАЙ АЙМАГ ДАХЬ САЛБАР ЗӨВЛӨЛ    

Дэлгэрэнгүй ...