Төрийн үйлчилгээний төсвийн шууд захирагчийн сонгон шалгаруулалт зарлагдлаа

2021.12.20

Төрийн үйлчилгээний төсвийн шууд захирагчийн сонгон шалгаруулалт зарлагдлаа. Бүртгэл 2021.12.22-ны өдөр 09:00-17:00 цагийн хооронд явагдана. Сонгон шалгаруулалтыг 2021.12.24-ний өдөр зохион байгуулна.

https://hh.csc.gov.mn/view/b3091be4-ff94-47fe-8586-41ff445d3fde