АЙМГИЙН ДЭД ХӨТӨЛБӨРҮҮДИЙН 2019 ОНЫ БИЕЛЭЛТЭД ХИЙСЭН ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭНИЙ ЗӨВЛӨМЖ

2020.02.07