1 сар

2021.06.16

Гарсан

Товч утга

Файл 

Дугаар

Он, сар, өдөр

1

А/01

2021.01.05

Гамшгаас хамгаалах өндөржүүлсэн бэлэн байдлын хугацааг сунгах тухай

Татах

2

А/02

2021.01.08

Ажлын хэсэг байгуулах тухай/өвс тэжээл хүлээн авах/

Татах

3

А/03

2021.01.10

Гамшгаас хамгаалах өндөржүүлсэн бэлэн байдлын хугацааг сунгах тухай

Татах

4

А/04

2021.01.10

Шуурхай бүлэг байгуулах тухай

Татах

5

А/05

2021.01.10

Үнэлгээний хороо байгуулах тухай/төслийн ТЭЗҮ боловсруулах/

Татах

6

А/06

2021.01.11

Үнэлгээний хороо байгуулах тухай/ЦГ-т бичиг хэргийн материал нийлүүлэх/

Татах

7

А/07

2021.01.11

Үнэлгээний хороо байгуулах тухай/Есөнбулаг сумын цахим хүнсний эрхийн бичиг/

Татах

8

А/08

2021.01.11

Үнэлгээний хороо байгуулах тухай/ГИДЦГ-ын “Б” хэсэг ажлын байр/

Татах

9

А/09

2021.01.11

Үнэлгээний хороо байгуулах тухай/ЦГ, ГХБХБГ, ИТХ-д түлш нийлүүлэх/

Татах

10

А/10

2021.01.15

Тээврийн хэрэгслийн техникийн хяналтын улсын үзлэг зохион байгуулах тухай

Татах

11

А/11

2021.01.15

Ажлын хэсэг байгуулах тухай /нэр хаяг/

Татах

12

А/12

2021.01.15

Ус, орчны эрүүл ахуйн аймгийн зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн батлах тухай

Татах

13

А/13

2021.01.18

Гамшгаас хамгаалах өндөржүүлсэн бэлэн байдлын хугацааг сунгах тухай

Татах

14

А/14

2021.01.18

Төсвийн сар улиралын хуваарь батлах тухай

Татах

15

А/15

2021.01.18

Үнэлгээний хороо байгуулах тухай /орон сууцны хорооллын ерөнхий төлөвлөгөө боловсруулах/

Татах

16

А/16

2021.01.19

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийг хэрэгжүүлэх тухай

Татах

17

А/17

2021.01.19

Гэрээ байгуулах эрх олгох тухай /15 айлын орон сууцны зураг төсөв боловсруулах/

Татах

18

А/18

2021.01.21

Журам батлах тухай /Аймгийн аварга малчин шалгаруулах/

Татах

19

А/19

2021.01.22

Захирамж хүчингүй болгох тухай/2020 оны А/678/

Татах

20

А/20

2021.01.22

Гамшгаас хамгаалах өндөржүүлсэн бэлэн байдлын үед зохион байгуулалтын арга хэмжээ авах тухай

Татах

21

А/21

2021.01.22

Салбар зөвлөл шинэчлэн байгуулах тухай /Хэлний бодлогын орон тооны бус/

Татах

22

А/22

2021.01.25

Байгууллагын бүтэц орон тоог шинэчлэн батлах тухай /ГБХЗХГ/

Татах

23

А/23

2021.01.25

Хөрөнгө гаргах тухай /өвс хүргэх шатахуун/

Татах

24

А/24

2021:01:25

Ажлын хэсэг байгуулах тухай /аж үйлдвэрийн мэдээллийн санд мэдээ оруулах/

Татах

25

А/25

2021.01.25

Ажлын хэсэг байгуулах тухай /хөгжлийн индексийн тоон мэдээ оруулах/

Татах

26

А/26

2021.01.25

Хөрөнгө оруулалтын санхүүжилтэд хяналт тавих албан тушаалтныг тоилох тухай

Татах

27

А/27

2021.01.25

Комиссын бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн байгуулах тухай /ЭМ-ийн тусгай зөвшөөрөл олгох/

Татах

28

А/28

2021.01.25

Тусгай зөвшөөрөл сунгах тухай /эмийн сан, эмнэлэг/

Татах

29

А/29

2021.01.25

Гэрээ шууд байгуулах эрх олгох тухай /сум шинэчлэлийн ажил/

Татах

30

А/30

2021.01.25

Улаанбаатар хотоос татан авсан иргэдэд хяналт тавих тухай

Татах

31

А/31

2021.01.26

Комисс томилох тухай /Төгрөг сумд Хаан банк/

Татах

32

А/32

2021.01.26

“Иргэнээ сонсох цаг” товлох тухай

Татах

33

А/33

2021.01.27

Хязгаарлалтын арга хэмжээ авч, хөрөнгө зарцуулах тухай

Татах

34

А/34

2021.01.28

Ажлын хэсэг байгуулах тухай /хууль бус ашигт малтмал /

Татах

35

А/35

2021.01.28

Аймгийн аварга малчин, саальчин, тариаланч, хадланч, тэмээчин, үхэрчин шалгаруулах тухай

Татах

36

А/36

2021.01.28

Барилгын ажлыг эхлүүлэх, үргэлжлүүлэх зөвшөөрөл гаргах эрх олгох тухай

Татах

37

А/37

2021.01.31

Гамшгаас хамгаалах өндөржүүлсэн бэлэн байдлын хугацааг сунгах тухай

Татах