10 сар

А/534

2023.10.02

Ажлын хэсэг байгуулах тухай

Татах

А/535

2023..10.02

Эрх шилжүүлэх тухай

Татах

А/536

2023.10.02

Гэрээ байгуулж, гүйцэтгүүлэх эрх шилжүүлэх тухай

Татах

А/537

2023.10.02

Комисс томилох тухай

Татах

А/538

2023.10.02

Цээл сумын Харваахын худгийг засварлахад дэмжлэг үзүүлэх тухай

Татах

А/539

2023.10.03

Түрээслүүлэгчийг сонгон шалгаруулах тухай

Татах

А/540

2023.10.03

Ажлын хэсэг байгуулах тухай

Татах

А/541

2023.10.03

Цээл сумын Дэрстэйн багийн төвийн гадна талбайг тохижуулахад хөрөнгө гаргах тухай

Татах

А/542

2023.10.03

Шүлхий өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх намрын дархлаажуулалтын ажлыг зохион байгуулах тухай

Татах

А/543

2023.10.05

Ажлын хэсэг томилох тухай

Татах

А/544

2023.10.05

Хөрөнгө гаргах тухай

Татах

А/545

2023.10.05

Ажлын хэсэг байгуулах тухай

Татах

А/546

2023.10.05

Эрийн гэрчилгээний хугацаа сунгах тухай

Татах

А/547

2023.10.06

Монгол улсын иргэнд газар өмчлүүлэх тухай

Татах

А/548

2023.10.06

Дэмжлэг үзүүлэх тухай

Татах

А/549

2023.10.06

Э.Даваадоржид дэмжлэг үзүүлэх тухай

Татах

А/550

2023.10.06

Захиалгат сургалтад хамрагдах цэцэрлэгийн эрхлэгчдэд дэмжлэг үзүүлэх тухай

Татах

А/551

2023.10.06

Өсвөрийн сурын харваа зохион байгуулах тухай

Татах

А/552

2023.10.09

Хөрөнгө гаргах тухай

Татах

А/553

2023.10.09

Хөрөнгө гаргах тухай

Татах

А/554

2023.10.10

Драмын дугуйлангийн үйл ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлэх тухай

Татах

А/555

2023.10.10

Ажлын хэсэг байгуулах тухай

Татах

А/556

2023.10.11

Гамшигийн сангаас хөрөнгө гаргах тухай

Татах

А/557

2023.10.11

Хөрөнгө гаргах тухай

Татах

А/558

2023.10.11

Хөрөнгө гаргах тухай

Татах

А/559

2023.10.11

Эрдэнэ сумын Ерөнхий болвсролын сургуулийн номын сангийн үйл ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлэх тухай

Татах

А/560

2023.10.11

Эрүүл мэндийн салбарын ажилтнуудад орон сууц худалдан авахад дэмжлэг үзүүлэх тухай

Татах

А/561

2023.10.11

Хүүхэд, эмэгтэйчүүдийн хүчирхийллээс хамгаалах байрны зардалд хөрөнгө гаргах тухай

Татах

А/562

2023.10.11

Авто замын трасс баталж, хамгаалалтын бүс тогтоох тухай

Татах

А/563

2023.10.11

Ажлын хэсэг томилох тухай

Татах

А/564

2023.10.11

Өмнө гэр бүлийн хэрэгцээнд дундаа хамтран өмчилсөн газрыг гэр бүлийн нэг гишүүнд шилжүлэн өмчлүүлэх тухай

Татах

А/565

2023.10.12

Эрхийн гэрчилгээний хугацаа сунгах тухай

Татах

А/566

2023.10.12

Газар эзэмших эрхийг бусдад шилжүлэх тухай

Татах

А/567

2023.10.12

Газар эзэмших эрхийг бусдад шилжүлэх тухай

Татах

А/568

2023.10.12

Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээний дуудлага худалдаа зарлах тухай

Татах

А/569

2023.10.12

Газар эзэмших эрхийг хэсэгчлэн шилжүүлэх тухай

Татах

А/570

2023.10.12

Эрхийн гэрчилгээний хугацаа сунгах тухай

Татах

А/571

2023.10.12

Төрийн байгууллагын ажлын зохион байгуулалт, архив, албан хэрэг хөтөлтийн үйл ажиллагаанд үзлэг явуулах тухай 

Татах

А/572

2023.10.12

Үнэлгээний хороо байгуулах тухай

Татах

А/573

2023.10.13

Ажлын хэсэг томилох тухай

Татах

А/574

2023.10.16

Хөрөнгө гаргах тухай

Татах

А/575

2023.10.16

Төрийн үйлчигээний ажилчдын сургалтын үйл ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлэх тухай

Татах

А/576

2023.10.17

Үнэлгээний хороо байгуулах тухай

Татах

А/577

2023.10.17

Ажлын хэсэг томилох тухай

Татах

А/578

2023.10.18

Комисс байгуулах тухай

Татах

А/579

2023.10.18

Төсвийн хуваарь батлах тухай 

Татах

А/580

2023.10.19

Газар эзэмших эрх олгох тухай

Татах

А/581

2023.10.20

Хөрөнгө гаргах тухай

Татах

А/582

2023.10.20

Гэрээ шууд байгуулж эрх олгох тухай

Татах

А/583

2023.10.20

Ажлын хэсэг томилох тухай

Татах

А/584

2023.10.20

Гэрээ байгуулан, гүйцэтгүүлэх эрх олгох тухай

Татах

А/585

2023.10.23

Гэрээ шууд байгуулж, гүйцэтгүүлэх эрх шилжүүлэх тухай

Татах

А/586

2023.10.24

Комисс томилох тухай

Татах

А/587

2023.10.27

Гэрээ шууд байгуулж эрх олгох тухай

Татах

 А/588

2023.10.27

Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд дэмжлэг үзүүлэх тухай

Татах

А/589

2023.10.30

Бугат сумын Ерөнхий боловсролын сургуулийн спорт заалны хэрэглэгдэхүүний зардалд дэмжлэг үзүүлэх тухай

Татах

А/590

2023.10.30

Өсвөрийн сурын харваа зохион байгуулах тухай

Татах

А/591

2023.10.30

Хөрөнгө гаргах тухай

Татах

А/592

2023.10.30

Хөрөнгө гаргах тухай

Татах

А/593

2023.10.30

М.Болдбаатарын ажил хүлээлцэх ажлн хэсэг байгуулах тухай

Татах

А/594

2023.10.30

Бугат сумын Тахийн талын бага сургуулийн орчны тохижилтын ажилд дэмжлэг үзүүлэх тухай

Татах

А/595

2023.10.30

Есөнбулаг сумын Ерөнхий боловсролын 3 дугаар сургуулийн тохижилтын ажилд дэмжлэг үзүүлэх тухай

Татах

А/596

2023.10.30

Алтайн малчдын зөвлөгөөны шийдвэр хэрэгжүүлэх тухай

Татах

А/597

2023.10.30

Ажлын хэсэг байгуулах тухай

Татах