4-р сар

А/245

2024.04.02

Үнэлгээний хороо байгуулах тухай

Татах

А/246

2024.04.02

Үнэлгээний хороо байгуулах тухай

Татах

А/247

2024.04.03

Хөрөнгө гаргах тухай

Татах

А/248

2024.04.03

Ажлын хэсэг байгуулах тухай

Татах

А/249

2024.04.03

Хөрөнгө гаргах тухай

Татах

А/250

2024.04.03

Дэмжлэг үзүүлэх тухай

Татах

А/251

2024.04.03

“Угийн бичиг, удмын хэлхээ” угийн бичиг хөтлөх хөдөлгөөн өрнүүлэх тухай

Татах

А/252

2024.04.03

“Жангар фестиваль” залуучуудын бүсийн нэгдсэн арга хэмжээний ажлын хэсэг байгуулах тухай

Татах

А/253

2024.04.04

Ажлын хэсэг байгуулах тухай

Татах

А/254

2024.04.04

Хөрөнгө гаргах тухай

Татах

А/255

2024.04.05

Монгол Улсын иргэнд өмчилсөн газрын талбайн хэмжээг өөрчилж өмчлүүлэх тухай

Татах

А/256

2024.04.05

Газар эзэмших эрхийг бусдад шилжүүлэх тухай

Татах

А/257

2024.04.05

Эрхийн гэрчилгээний хугацаа сунгах тухай

Татах

А/258

2024.04.05

Газар эзэмших эрхийг дуусгавар болгож эрхийн гэрчилгээг хүчингүйд тооцох тухай

Татах

А/259

2024.04.05

Газар ашиглалтын зориулалт өөрчлөх тухай

Татах

А/260

2024.04.08

Дэмжлэг үзүүлэх тухай

Татах

А/261

2024.04.08

Хөрөнгө гаргах тухай

Татах

А/262

2024.04.08

Хөрөнгө гаргах тухай

Татах

А/263

2024.04.08

Хөрөнгө гаргах тухай

Татах

А/264

2024.04.08

Дэмжлэг үзүүлэх тухай

Татах

А/265

2024.04.08

Хөрөнгө гаргах тухай

Татах

А/266

2024.04.10

Хөрөнгө гаргах тухай

Татах

А/267

2024.04.10

Дэмжлэг үзүүлэх тухай

Татах

А/268

2024.04.10

Дэмжлэг үзүүлэх тухай

Татах

А/269

2024.04.10

Хөрөнгө гаргах тухай

Татах

А/270

2024.04.10

Хөрөнгө гаргах тухай

Татах

А/271

2024.04.10

Хөрөнгө гаргах тухай

Татах

А/272

2024.04.10

Хөрөнгө гаргах тухай

Татах

А/273

2024.04.10

Хөрөнгө гаргах тухай

Татах

А/274

2024.04.10

Хөрөнгө гаргах тухай

Татах

А/275

2024.04.11

Хөрөнгө гаргах тухай

Татах

А/276

2024.04.11

Хөрөнгө гаргах тухай

Татах

А/277

2024.04.11

Хөрөнгө гаргах тухай

Татах

А/278

2024.04.11

Гэрээ байгуулах эрх олгох тухай

Татах

А/279

2024.04.15

Эрх шилжүүлэх тухай

Татах

А/280

2024.04.15

Хурдан морины уралдаан байгуулах тухай

Татах

А/281

2024.04.15

Хөрөнгө гаргах тухай

Татах

А/282

2024.04.16

Эрх шилжүүлэх тухай

Татах

А/283

2024.04.17

Ажлын хэсэг байгуулах тухай

Татах

А/284

2024.04.17

Хөрөнгө гаргах тухай

Татах

А/285

2024.04.17

Ажлын хэсэг байгуулах тухай

Татах

А/286

2024.04.17

Хөрөнгө гаргах тухай

Татах

А/287

2024.04.17

Үнэлгээний хороо байгуулах тухай

Татах

А/288

2024.04.17

Эрх шилжүүлэх тухай

Татах

А/289

2024.04.17

Ажлын хэсэг байгуулах тухай

Татах

А/290

2024.04.17

Эрх шилжүүлэх тухай

Татах

А/291

2024.04.17

Эрх шилжүүлэх тухай

Татах

А/292

2024.04.17

Эрх шилжүүлэх тухай

Татах

А/293

2024.04.17

Эрх шилжүүлэх тухай

Татах

А/294

2024.04.17

Эрх шилжүүлэх тухай

Татах

А/295

2024.04.17

Хурдан морины уралдаан зохион байгуулах тухай

Татах

А/296

2024.04.17

Захирамжид өөрчлөлт оруулах тухай

Татах

А/297

2024.04.22

Эрх шилжүүлэх тухай

Татах

А/298

2024.04.22

Үнэлгээний хороо байгуулах тухай

Татах

А/299

2024.04.22

Гэрээ байгуулах эрх олгох тухай

Татах

А/300

2024.04.22

Дарив сумын цэгт ажиллаж байгаа зарим хяналтын цэгийг татан буулгах тухай

Татах

А/301

2024.04.22

Газар ашиглалтын зориулалт өөрчлөх тухай

Татах

А/302

2024.04.23

Хөрөнгө гаргах тухай

Татах

А/303

2024.04.23

Хөрөнгө гаргах тухай

Татах

А/304

2024.04.23

Хөрөнгө гаргах тухай

Татах

А/305

2024.04.23

Захирамж хүчингүй болгох тухай

Татах

А/306

2024.04.23

Хөрөнгө гаргах тухай

Татах

А/307

2024.04.23

Үнэлгээний хороо байгуулах тухай

Татах

А/308

2024.04.23

Үнэлгээний хороо байгуулах тухай

Татах

А/309

2024.04.23

Ажлын хэсэг байгуулах тухай

Татах

А/310

2024.04.24

Малжуулах ажлыг зохион байгуулах тухай

Татах

А/311

2024.04.24

Малжуулах ажлыг зохион байгуулах тухай

Татах

А/312

2024.04.24

Малжуулах ажлыг зохион байгуулах тухай

Татах

А/313

2024.04.24

Тусгай зөвшөөрөл олгох тухай

Татах

А/314

2024.04.24

Ажлын хэсэг томилох тухай

Татах

А/315

2024.04.24

Хөрөнгө гаргах тухай

Татах

А/316

2024.04.24

Хөрөнгө гаргах тухай

Татах

А/317

2024.04.24

Хөрөнгө гаргах тухай

Татах

А/318

2024.04.24

Аймгийн онцгой комиссын гишүүдэд өөрчлөлт оруулж шинэчлэн байгуулах тухай

Татах

А/319

2024.04.24

Агентлагийн дарга нарт үр дүнгийн урамшуулал олгох тухай

Татах

А/320

2024.04.25

Сарын ажил хариуцах Агентлагийн хуваарь батлах тухай

Татах

А/321

2024.04.25

Хөрөнгө гаргах тухай

Татах

А/322

2024.04.25

Хөрөнгө гаргах тухай

Татах

А/323

2024.04.25

Хөрөнгө гаргах тухай

Татах

А/324

2024.04.25

Хөрөнгө гаргах тухай

Татах

А/325

2024.04.25

Хөрөнгө гаргах тухай

Татах

А/326

2024.04.25

Хөрөнгө гаргах тухай

Татах

А/327

2024.04.29

Гэрээ байгуулах эрх олгох тухай

Татах

А/328

2024.04.30

Гэрээ байгуулах эрх олгох тухай

Татах

А/329

2024.04.30

Гэрээ байгуулах эрх олгох тухай

Татах