6 сар

2021.06.16

Гарсан

Товч утга

Файл татах

Дугаар

Он, сар, өдөр

1

А/237

2021.06.02

Үнэлгээний  хороо байгуулах тухай

Татах

2

А/238

2021.06.02

Гамшгаас хамгаалах өндөржүүлсэн бэлэн байдлын зэрэгт шилжүүлсэн үед зохион байгуулалтын арга хэмжээ авах тухай

Татах

3

А/239

2021.06.02

Гамшгийн сангаас хөрөнгө зарцуулах тухай

Татах

4

А/240

2021.06.04

өндөржүүлсэн бэлэн байдлын зэрэгт шилжүүлсэн үед зохион байгуулалтын арга хэмжээ авах тухай

Татах

5

А/241

2021.06.04

Комисс томилох тухай

Татах

6

А/242

2021.06.07

Төсвийн сар улирлын хуваарь батлах тухай

Татах

7

А/243

2021.06.07

Худалдаа, үйлчилгээ, олон нийтийн арга хэмжээг хориглох тухай

Татах

8

А/244

2021.06.08

Үнэлгээний хороо байгуулах тухай

Татах

9

А/245

2021.06.08

Үнэлгээний хороо байгуулах тухай

Татах

10

А/246

2021.06.08

Үнэлгээний хороо байгуулах тухай

Татах

11

А/247

2021.06.08

Захирамж хүчингүй болгох тухай 

Татах

12

А/248

2021.06.08

Захирамж хүчингүй болгох тухай

Татах

13

А/249

2021.06.08

Газар эзэмшүүлэх тухай

Татах

14

А/250

2021.06.08

Газар албадан чөлөөлөх тухай

Татах

15

А/251

2021.06.10

Комисс томилох тухай

Татах

16

А/252

2021.06.10

Гэрээ байгуулах эрх олгох тухай

Татах

17

А/253

2021.06.10

Сумдын баяр наадмын хугацааг тогтоох тухай

Татах

18

А/254

2021.06.14

Хөрөнгө гаргах тухай

Татах

19

А/255

2021.06.14

 Өндөржүүлсэн бэлэн байдлын хугацааг сунгаж, зохион байгуулалтын арга хэмжээ авах тухай

Татах

20

А/256

2021.06.14

Гэрээ шууд байгуулах эрх олгох тухай

Татах

21

А/257

2021.06.14

Гэрээ шууд байгуулах эрх олгох тухай

Татах

22

А/258

2021.06.14

Гэрээ шууд байгуулах эрх олгох тухай

Татах

23

А/259

2021.06.14

Гэрээ байгуулах эрх олгох тухай

Татах

24

А/260

2021.06.14

Ажлын хэсэг байгуулах тухай

Татах

25

A/299

2021.06.29

Гамшгаас хамгаалах өндөржүүлсэн бэлэн байдлын хугацааг сунгах тухай

Татах

26

А/261

2021.06.16

Үнэлгээний хороо байгуулах тухай

Татах

27

А/262

2021.06.16

Үнэлгээний хороо байгуулах тухай

Татах

28

А/263

2021.06.16

Ор дэлгэн ажиллуулах тухай

Татах

29

А/264

2021.06.16

Тусгай зөвшөөрөл сунгах тухай

Татах

30

А/265

2021.06.16

Хөрөнгө гаргах тухай

Татах

31

А/266

2021.06.16

Ажлын хэсэг байгуулах тухай

Татах

32

А/267

2021.06.17

Гэрээ байгуулах эрх олгох тухай

Татах

33

А/268

2021.06.17

Ажлын хэсэг байгуулах тухай

Татах

34

А/269

2021.06.17

Д.Отгонбаатарт урамшуулал олгох тухай

Татах

35

А/270

2021.06.17

Улсын тэмдэгтийн хураамж төлөх тухай

Татах

36

А/271

2021.06.18

Гэрээ байгуулах эрх олгох тухай

Татах

37

А/272

2021.06.18

Хөрөнгө гаргах тухай

Татах

38

А/273

2021.06.18

Урамшуулал олгох тухай

Татах

39

А/274

2021.06.21

Түрээсийн гэрээ цуцлах тухай

Татах

40

А/275

2021.06.21

Сумдын улсын бүртгэлийн онлайн системд холбоход дэмжлэг үзүүлэх тухай

Татах

41

А/276

2021.06.21

Дэмжлэг үзүүлэх тухай

Татах

42

А/277

2021.06.21

Захирамж хүчингүй болгох тухай

Татах

43

А/278

2021.06.21

Газар эзэмших эрх сэргээх тухай

Татах

44

А/279

2021.06.21

Газар эзэмших эрхийг дуусгавар болгож  эрхийн гэрчилгээг хүчингүйд тооцох тухай

Татах

45

А/280

2021.06.21

Газар эзэмшүүлэх тухай

Татах

46

А/281

2021.06.21

Монгол Улсын иргэнд газар өмчлүүлэх тухай

Татах

47

А282

2021.06.21

Монгол Улсын иргэнд газар худалдан өмчлүүлэх тухай

Татах

48

А/283

2021.06.21

Газар эзэмших эрх шилжүүлэх тухай

Татах

49

А/284

2021.06.22

Орон нутгийн өмчийн улсын үзлэг тооллогын бэлтгэл ажлыг хангахад хөрөнгө гаргах тухай

Татах

50

А/285

2021.06.22

Үнэлгээний хороо байгуулах тухай

Татах

51

А/286

2021.06.22

Үнэлгээний хороо байгуулах тухай

Татах

52

А/287

2021.06.22

Үнэлгээний хороо байгуулах тухай

Татах

53

А/288

2021.06.22

Үнэлгээний хороо байгуулах тухай

Татах

54

А/289

2021.06.22

Үнэлгээний хороо байгуулах тухай

Татах

55

А/290

2021.06.25

Ажлын хэсэг байгуулах тухай

Татах

56

А/291

2021.06.25

Гэрээ шууд байгуулах тухай

Татах

57

А/292

2021.06.25

Гэрээ байгуулах эрх олгох тухай

Татах

58

А/293

2021.06.25

Гэрээ байгуулах эрх олгох тухай

Татах

59

А/294

2021.06.25

Хөрөнгө гаргах тухай

Татах

60

А/295

2021.06.25

Захирамж хүчингүй болгох тухай

Татах

61

А/296

2021.06.25

Ор дэлгэн ажиллуулах болон эрүүл мэндийн байгууллагыг дайчлан ажиллуулах тухай

Татах

62

А/297

2021.06.25

Гамшгийн сангаас хөрөнгө зарцуулах тухай

Татах

63

А/298

2021.06.25

Ажлын хэсэг байгуулах тухай

Татах

64

А/299

2021.06.25

Гамшгаас хамгаалах өндөржүүлсэн бэлэн байдлын хугацааг сунгаж зохион байгуулалтын арга хэмжээ авах тухай

Татах

65

А/300

2021.06.29

Гэрээ байгуулах эрх олгох тухай

Татах

66

А/301

2021.06.30

Гэрээ байгуулах эрх олгох тухай

Татах

67

А/302

2021.06.30

Гэрээ шууд байгуулах эрх олгох тухай

Татах

68

А/303

2021.06.30

Гэрээ шууд байгуулах эрх олгох тухай

Татах

69

А/304

2021.06.30

Комисс томилох тухай

Татах

70

А/305

2021.06.30

Гэрээ байгуулах эрх олгох тухай

Татах

71

А/306

2021.06.30

Гэрээ байгуулах эрх олгох тухай

Татах

72

А/307

2021.06.30

Ор дэлгэн ажиллуулах тухай

Татах