9-р сар

2020.09.29

Нэр

Дугаар

Огноо

Захирамж

154

Гэрээ байгуулах эрх олгох тухай

А/491

09.02

Татах

155

Дуудлага худалдаа сонгон шалгаруулах комисс томилох тухай

А/492

09.02

Татах

156

Аймгийн авто замын сангийн хийгдэх ажлын жагсаалт шинэчлэн батлах тухай

А/493

09.03

Татах

157

Төв суурин газрын өвөлжилтийн бэлтгэл хангуулах ажлын хэсэг байгуулах тухай

А/494

09.03

Татах

158

Эмчилгээний болон сургалтын зардал, тэмцээнд оролцох тамирчдад дэмжлэг үзүүлэх тухай

А/495

09.03

Татах

159

Цэцэрлэг байгуулах тухай

А/496

09.03

Татах

160

Ахмад дайчин Я.Алтангэрэлд буцалтгүй тусламж үзүүлэх тухай

А/497

09.03

Татах

161

Цэргийн штаб чиг үүргээ хэрэгжүүлэх , бэлэн байдлаа хангаж ажиллахад дэмжлэг үзүүлэх тухай

А/498

09.03

Татах

162

Монгол цэргийн өдөр, Зэвсэгт хүчний 99 жилийн ойг тэмдэглэн өнгөрүүлэх тухай

А/499

09.03

Татах

163

Хөрөнгө гаргах тухай

А/500

09.03

Татах

164

Газар эзэмшүүлэх тухай

А/501

09.03

Татах

165

Тусга зөвшөөрөл олгох тухай

А/502

09.07

Татах

166

Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээний  дуудлага худалдаа дахин зарлах тухай

А/503

09.08

Татах

167

Ариутгах татуургын шугамыг чөлөөлөх ажилд хөрөнгө гаргах тухай

А/504

09.08

Татах

168

Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээний  дуудлага худалдаа зарлах тухай

А/505

09.08

Татах

169

Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээний  хугацаа сунгах тухай

А/506

09.08

Татах

170

Цэргийн албыг биеэр дүйцүүлэн хаах иргэдийг элсүүлэх тухай

А/507

09.08

Татах

171

Газар эзэмших эрх шилжүүлэх тухай

А/508

09.08

Татах

172

Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээний  дуудлага худалдаа дахин зарлах тухай

А/509

09.08

Татах

173

Газар эзэмших эрх шилжүүлэх тухай

А/510

09.08

Татах

174

Эзэмшил газрын хэмжээ, зориулалт, хугацаа өөрчлөх тухай

А/511

09.08

Татах

175

Газар эзэмших эрхийг хэсэгчлэн дуусгавар болгох тухай

А/512

09.08

Татах

176

Эзэмшил газрын байршил өөрчлөх тухай

А/513

09.08

Татах

177

Төлбөр барагдуулах тухай

А/514

09.08

Татах

178

Ажлын хэсэг байгуулах тухай

А/515

09.08

Татах

 

“Гэгээн нуур-цэвэр ус” ОНӨААТҮГ-ын үйл ажиллагаанд санхүүгийн дэмжлэг үзүүлэх тухай

А/516

09.08

Татах

 

Үзэсгэлэн худалдаа зохион байгуулах тухай

А/517

09.15

Татах

 

“Алтай түншлэл-2020”үзэсгэлэн худалдаа зохион байгуулахад хөрөнгө гаргах тухай

А/518

09.15

Татах

 

Комисс томилох тухай

А/519

09.15

Татах

 

Захирамжид өөрчлөлт оруулах тухай

А/520

09.15

Татах

 

Захирамжид өөрчлөлт оруулах тухай

А/521

09.15

Татах

 

Үнэлгээний хороо байгуулах тухай

А/522

09.15

Татах

 

Үнэлгээний хороо байгуулах тухай

А/523

09.15

Татах

 

Ц.Батболдод “Аймгийн алдарт уяач” цол олгох тухай

А/524

09.15

Татах

 

Улсын үзлэг зохион байгуулах тухай

А/525

09.17

Татах

 

Ээлжит цэрэг татлага явуулах тухай

А/526

09.17

Татах

 

Хүнхэр зуслангийн барилгын их

засварын ажилд нэмэлт гэрээ байгуулах эрх олгох тухай

А/527

09.17

Татах

 

Ажлын хэсэг байгуулах тухай

А/528

09.18

Татах

 

Алслагдсан багийн иргэдэд явуулын

тусламж үйлчилгээ үзүүлэх тухай

А/530

09.21

Татах

 

Захирамж хүчингүй болгох тухай

А/531

09.21

Татах

 

Гадаадын төлөөлөгчид аймагт ажиллахад хөрөнгө гаргах тухай

А/532

09.21

Татах

 

Монгол Улсын Ерөнхийлөгч аймагт ажиллахад хөрөнгө гаргах тухай

А/533

09.21

Татах

 

Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээний хугацаа сунгах тухай

А/534

09.25

Татах

 

Газар эзэмших эрх шилжүүлж, байршил өөрчлөх тухай

А/535

09.25

Татах

 

Газар эзэмших эрх шилжүүлэх тухай

А/536

09.25

Татах

 

Газар эзэших эрхийн гэрчилгээний дуудлага худалдаа зарлах тухай

А/537

09.25

Татах

 

Монгол улсын иргэнд газар өмчлүүлэх тухай

А/538

09.25

Татах

 

Өмнө нь гэр бүлийн хэрэгцээнд дундаа хамтран өмчилсөн газрыг гэр бүлийн нэг гишүүнд шилжүлэн өмчлүүлэх тухай

А/539

09.25

Татах

 

Бэлэн байдлын зэрэгт шилжүүлсэн хугацааг сунгах тухай

А/540

09.25

Татах

 

Төсөл санхүүжүүлэх тухай

А/541

09.28

Татах

 

Комисс томилох тухай

А/542

09.28

Татах

 

Ажлын хэсэг байгуулах тухай

А/543

09.28

Татах

 

Гэрээ байгуулах эрх олгох тухай

А/544

09.28

Татах

 

Гэрээ байгуулах эрх олгох тухай

А/545

10.01

Татах

 

Гэрээ байгуулах эрх олгох тухай

А/546

10.01

Татах

 

Захирамжид өөрчлөлт оруулах тухай

А/547

10.02

Татах

 

Захирамжид өөрчлөлт оруулах тухай

А/548

10.02

Татах

 

Б.Баттогтоход аймгийн алдарт уяач цол олгох тухай

А/551

10.05

Татах

 

Захирамж хүчингүй болгох тухай /Жаргалан, Тонхил, Цээл сумын Засаг даргын захирамж/

А/552

10.05

Татах

 

Гэрээ шууд байгуулах эрх олгох тухай/Дэлгэр сумын сургууль, цэцэрлэгийн дэд бүтэц/

А/553

10.05

Татах

 

Гэрээ шууд байгуулах эрх олгох тухай/Ахмадын холбоо, сувиллын барилга/

А/554

10.05

Татах

 

Комисс томилох тухай /Гэр хорооллын гэрэлтүүлэг хүлээн авах/

А/555

10.05

Татах