9 сар

2021.09.13

Дугаар

Огноо

Товч утга

Файл татах

1

А/400

2021.

Хөрөнгө гаргах тухай

Татах

2

А/401

2021.09.02

Хөрөнгө зарцуулах тухай 

Татах

3

А/402

2021.09.02

Гамшгаас хамгаалах өндөржүүлсэн бэлэн байдлын хугацааг сунгаж, зохион байгуулалтын арга хэмжээ авах тухай

Татах

4

А/403

2021.09.07

Гэрээ байгуулах эрх олгох тухай 

Татах

5

А/404

2021.09.07

Газар эзэмших эрхийн дуудлага худалдаа зохион байгуулах ажлын хэсэг байгуулах тухай

Татах

6

А/405

2021.09.09

Комисс томилох тухай

Татах

7

А/406

2021.09.09

Газар өмчлөх эрх дуусгавах болгох тухай

Татах

8

А/407

2021.09.09

Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээний хугацааг сунгах, хамтран эзэмшил хасулах тухай

Татах

9

А/408

2021.09.09

Эзэмшил газрын хэмжээ өөрчлөх тухай

Татах

10

А/409

2021.09.09

Газар эзэмшүүлэх тухай

Татах

11

А/410

2021.09.09

Газар эзэмших эрх сэргээх тухай

Татах

12

А/411

202.09.09

Дэд зөвлөлийг шинэчлэн байгуулах тухай

Татах

13

А/412

2021.09.09

Хөрөнгө гаргах тухай

Татах

14

А/413

2021.09.09

Цэргийн дүйцүүлэх албанаас хасах тухай

Татах

15

А/414

2021.09.09

Ээлжит цэрэг татлага явуулах тухай

Татах

16

А/415

 

2021.09.09

Цэргийн албыг биеэр дүйцүүлэн хаах иргэдийг элсүүлэх тухай

Татах

17

А/416

2021.09.09

Байгууллагын нэр өөрчилж, бүтэц,

 орон тоо, албан хаагчдын чиг үүргийг

 шинэчлэн батлах тухай

Татах

18

А/417

2021.09.14

Гэрээ байгуулах эрх олгох тухай

Татах

19

А/418

2021.09.16

Мал, амьтны шилжилт хөдөлгөөнийг

хориглох тухай

Татах

20

А/419

2021.09.17

Тусгай зөвшөөрөл олгох тухай

Татах

21

А/420

2021.09.20

Ажлын хэсэг байгуулах тухай

Татах

22

А/421

2021.09.21

Тусламж үзүүлэх тухай

Татах

23

А/422

2021.09.21

Үнэлгээний хороо байгуулах тухай

Татах

24

А/423

2021.09.21

Үнэлгээний хороо байгуулах тухай

Татах

25

А/424

2021.09.23

Гэрээ байгуулах эрх олгох тухай

Татах

26

А/425

2021.09.23

Ажлын хэсэг байгуулах тухай

Татах

27

А/426

2021.09.24

Комисс томилох тухай

Татах

28

А/427

2021.09.24

Гэрээ байгуулах эрх олгох тухай

Татах

29

А/428

2021.09.27

Хөрөнгө гаргах тухай

Татах

30

А/429

2021.09.28

Үнэлгээний хороо байгуулах тухай

Татах

31

А/430

2021.09.28

Үнэлгээний хороо байгуулах тухай

Татах

32

А/431

2021.09.28

Үнэлгээний хороо байгуулах тухай

Татах

33

А/432

2021.09.28

Дэд ажлын хэсэг байгуулах тухай

Татах

34

А/433

2021.09.28

Хөрөнгө гаргах тухай

Татах