ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ УДИРДЛАГЫН ХЭЛТЭС

2021.06.15

Аймгийн хэмжээнд төрийн удирдлагын манлайллыг хэрэгжүүлэн нутгийн захиргааны байгууллагуудын үйл ажиллагааг боловсронгуй болгох чиглэлээр бодлогын зөвлөгөө, дэмжлэгээр хангах, нутгийн захиргааны боловсон хүчний бодлогыг төлөвлөх, хэрэгжилтийг зохион байгуулах, тэдгээрийг сунгах, давтан сургах, төрийн албанд сонгон шалгаруулах ажлыг зохион байгуулах, иргэдийн өргөдөл, гомдлыг хүлээн авч шийдвэрлэх, хууль тогтоомжийн биелэлтийг дүгнэх зэрэг чиг үүргийг хэрэгжүүлнэ.    

 Г.Ууганбаатар

Төрийн захиргааны удирдлагын хэлтсийн дарга

Өрөөний №106, Утас: 70484343 , Цахим хаяг: uuganbaatar@govi-altai.gov.mn

    1.Аймгийн хэмжээнд төрийн удирдлагын манлайллыг хэрэгжүүлэх, боловсон хүчний бодлогыг боловсронгуй болгох, Засаг даргаас бүрэн эрхээ хэрэгжүүлэхэд нь зохион байгуулалт, эрх зүй, аж ахуйн талаар болон Тамгын газрын хэлтэс, албадын үйл ажиллагааг уялдуулан зохицуулах, нутгийн захиргааны байгууллагыг чиглүүлэн удирдахад нь Засаг даргад туслах;    

    2.Хэлтсийн үйл ажиллагааг удирдан зохион байгуулах, албан хаагчдыг мэргэжил, арга зүйн удирдлагаар хангах, үр дүнгийн гэрээний биелэлт, үйл ажиллагааны үр дүн, мэргэжлийн түвшинг үнэлэх;

   3.Байгууллагын хөгжил, хэлтсүүдийн бодлого, төлөвлөлт, үйл ажиллагааны нэгдмэл байдлыг хангах, дотоод дүрэм, журмыг боловсруулж, хэрэгжилтийг зохион байгуулах;

   4.Эрхлэх асуудлын хүрээнд төрийн бодлого, хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлэх, биелэлтийг хангах.

 

 

 

 

Ц.Мөнхзаяа

Орон нутгийн удирдлага, зохион байгуулалт хариуцсан мэргэжилтэн

Өрөөний №107, 

Утас: 70483060, Цахим хаяг: munkhzaya@govi-altai.gov.mn

   1.Сум, баг, агентлаг, төрийн байгууллагыг бодлогын зөвлөгөө, удирдлага зохион байгуулалт, мэдээллээр хангах, дэмжлэг үзүүлэх, ажлын уялдааг сайжруулах, сургалт семинар зохион байгуулах;

   2.Аймгийн Засаг даргаас  сумдын Засаг дарга, агентлаг, төрийн байгууллагын даргатай гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө байгуулах асуудлыг хариуцах;

   3.Засаг даргын зөвлөлийн хурлыг зохион байгуулах, шийдвэрийн хэрэгжилтийг хангуулах;   

   4.Төрийн үйлчилгээний нэгдсэн төвийн үйл ажиллагааг хариуцах.

 

 

 

 

 

Б.Ичинхорол

Засаг даргы

н Тамгын газрын Хүний нөөцийн мэргэжилтэн

Өрөөний №11

7, Утас: 70483001, Цахим хаяг: Ichinhorloo@govi-altai.gov.mn

1.Хүний нөөц, байгууллагын ил тод байдлын талаарх хууль тогтоомж, тогтоол шийдвэр, бодлогын баримт бичгийн хэрэгжилтийг хангах, хяналт тавих, тайлагнах;

2.Албан тушаалын тодорхойлолтыг мөрдүүлэх, гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө боловсруулах, албан хаагчийн хувийн хэрэг хөтлөх үйл ажиллагааг арга зүйгээр хангах, хяналт тавих;

3.Төрийн албан хаагчдын сургалт, ажиллах нөхцөл, нийгмийн баталгааг хангахад чиглэгдсэн арга хэмжээ, урамшуулал, зэрэг дэв олгуулах, цалин нэмэгдүүлэх талаарх санал боловсруулж, шийдвэрлүүлэх;

4.Байгууллагын ёс зүйн зөвлөлийн үйл ажиллагаа болон дотоод журмын хэрэгжилтийг хангуулах, хяналт тавих;

5.Хүний нөөцийн системийг хөтлөх, мэдээллийн санг тухай бүр шинэчлэх. 

 

 

 

 

О.Золжаргал

Хэвлэл мэдээлэл, мэпээллийн технологийн бодлого хариуцсан мэргэжилтэн

Өрөөний №107-А, Утас: 70483060, Цахим хаяг: zoloo@govi-altai.gov.mn

Салбарын хууль тогтоомж, шийдвэрийн хэрэгжилтийг зохион байгуулах, мэргэжил арга зүйн удирдлага, зөвлөгөө, мэдээллээр хангах;

Салбарын хөгжлийн талаар суурь судалгааг хийж, сул болон давуу талыг тодорхойлох, дүгнэлт гаргах;

 Байгууллагын мэдээллийн технологийн ололтыг нэвтрүүлэх, тоног төхөөрөмж, дотоод сүлжээний ашиглалтыг сайжруулах;

Аймгийн албан ёсны цахим хуудсыг эрхлэн хөтлөх, олон нийтийн сүлжээ /сошиал медиа/ ашиглан төрийн байгууллагын үйл ажиллагааг сурталчилах, мэдээллийн ил тод байдлыг хангах.

 

 

Э.Оюундарь

Гадаад харилцаа хариуцсан мэргэжилтэн

Өрөөний №107, Утас: 70483060, Цахим хаяг: oyundari@govi-altai.gov.mn

   1.Гадаад харилцаа, гэрээ, хэлэлцээрийн асуудал хариуцах;

   2.Ёслол, хүндэтгэлийн асуудал хариуцах;

   3.Байгууллагын үйл ажиллагааны хэтийн болон жилийн төлөвлөгөөг боловсруулж, хэрэгжилтийг зохион байгуулах;

   4.Байгууллагын дотоод ажлыг хариуцах;

   5.Олон улсын болон төсөл, хөтөлбөрийн байгууллага, гадаадын хөрөнгө оруулалттай холбоотой асуудлыг хариуцах

 

 

Н.Одончимэг

Бичиг хэргийн эрхлэгч

Өрөөний №102, Утас: 70483703, Цахим хаяг: odonchimeg@govi-altai.gov.mn.

  1. Тамгын газрын бичиг хэргийг хөтлөх, байгууллага, иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл, санал, гомдлыг шийдвэрлэх ажлыг зохион байгуулах;  

  2.Засаг даргын Тамгын газрын хэвлэл захиалгын ажлыг хариуцах.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ж. Цэцэгмаа

Архивын эрхлэгч, операторч

Өрөөний №102, Утас: 70483703, Цахим хаяг: tsetsegmaa@govi-altai.gov.mn

 1.Байгууллагын архивын сан хөмрөгийг хариуцах;

 2.Баримт бичгийг стандартад нийцүүлэн бичиж гаргах, хувилах, олшруулах ажлыг хариуцах; 

 3.Архивын хадгаламжийн нэгжийг цахим хэлбэрт шилжүүлэх;

4.Байгууллагын нууцын асуудлыг хариуцах.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Н .Наранцэцэг

Нягтлан бодогч

Өрөөний №117, Утас: 70483001, Цахим хаяг: Narantsetseg@govi-altai.gov.mn

   1.Санхүү нягтлан бодох бүртгэлийн үйл ажиллагааг зохион байгуулах, төсвийн гүйцэтгэлийн болон санхүүгийн тайлан гаргах;

   2.Төсвийн шууд захирагчийг бодит мэдээллээр хангах байгууллагын зорилт чиг үүргийг хэрэгжүүлэх, үйл ажиллагааны үр дүнг дээшлүүлэх;

   3.Байгууллагын төсөв болон бусад сангуудын бүртгэл тооцоог зохих журмын дагуу төлөвлөх, хөтлөх, хянах, нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын бичиг баримтыг боловсруулж, мөрдөх;

   4.Салбарын хууль тогтоомж, шийдвэрийн хэрэгжилтийг зохион байгуулах, мэргэжил арга зүйн удирдлага, зөвлөгөө, мэдээллээр хангах.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А.Алтанцэцэг

Нярав

Өрөөний №111, Утас: 70483703, Цахим хаяг: tsetsegmaa@govi-altai.gov.mn

1.Байгууллагын өмч, эд хөрөнгийн хадгалалт хамгаалалтын асуудлыг хариуцах;

2.Мөнгөн гүйлгээний орлого, зарлагыг тайлагнах;

3.Засаг даргын бэлтгэл хөрөнгийн зарцуулалтын асуудлыг хариуцах.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Б.Итэшмаа

Төрийн албаны салбар зөвлөлийн Нарийн бичгийн дарга

Өрөөний №117, Утас: 70483001, Цахим хаяг: Iteshmaa@govi-altai.gov.mn

   1.Төрийн албаны тухай болон бусад хууль тогтоомж, тогтоол шийдвэр, бодлогын баримт бичгийн хэрэгжилтийн биелэлтийг хангахад дэмжлэг үзүүлэх, хяналт тавих, тайлагнах:

   2.Аймаг, нийслэл дэр төрийн байгууллага, төрийн албан хаагчдад төрийн албаны шинэтгэл, төрийн албаны тухай хууль тогтоомж, бодлого шийдвэрийг хэрэгжүүлэхэд мэргэшил, арга зүйн зөвлөгөө өгөх,хэрэгжилтийн үр дүнг тайлагнах:

   3.Төрийн албан хаагчийн албан тушаалын тодорхойлолтыг мөрдүүлж буй эсэхэд хяналт тавих