Санхүүгийн хэрэглэгч, санхүүгийн үйлчилгээ үзүүлэгч гэж хэн бэ?