Орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалт
2017 онд аймгийн орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлсэн ажлын мэдээ
...

2018-03-16 02:39:21

Дэлгэрэнгүй ...
2017 онд орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжсэн ажлын мэдээ
...

2018-03-13 09:34:39

Дэлгэрэнгүй ...
ОРОН НУТГИЙН ТӨСВӨӨР ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ, ХӨТӨЛБӨР, ТӨСӨЛ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ-2017 ОН
...

2017-06-08 16:45:11

Дэлгэрэнгүй ...
ОНХС-ИЙН ХӨРӨНГӨӨР ХЭРЭЖҮҮЛЭХ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ, ТӨСӨЛ, АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ-2017 ОН
...

2017-06-08 15:46:11

Дэлгэрэнгүй ...
ОРОН НУТГИЙН ТӨСВӨӨР 2016 ОНД ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ТӨСӨЛ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ САНХҮҮЖИЛТИЙН ХУВААРЬ
...

2016-03-17 02:28:44

Дэлгэрэнгүй ...
2016 ОНЫ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
...

2016-01-29 11:24:54

Дэлгэрэнгүй ...
ГОВЬ-АЛТАЙ АЙМГИЙН УЛСЫН ТӨСВИЙН ХӨРӨНГӨӨР ХЭРЭГЖИХ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ ТӨСӨЛ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ
...

2016-01-11 12:14:51

Дэлгэрэнгүй ...
ОРОН НУТГИЙН ХӨГЖЛИЙН САНГИЙН ТӨСӨВ, ГҮЙЦЭТГЭЛ /9-РСАР/
...

2015-10-07 12:45:42

Дэлгэрэнгүй ...
ОРОН НУТГИЙН ТӨСВИЙН ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ
...

2015-09-06 14:52:36

Дэлгэрэнгүй ...
ОНХС-Н ХӨРӨНГӨӨР ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ
...

2015-09-01 12:14:51

Дэлгэрэнгүй ...