Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх 2021 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөө

Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх 2021 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг аймгийн Засаг даргын 2021 оны А/110 дугаар захирамжаар баталж, сум, агентлагуудад хүргүүлэн хэрэгжилтийг ханган ажиллаж  байна.

Төлөвлөгөөг /upload/files/Авлигатай тэмцэх 2021 оны төлөвлөгөөpdf.pdf дарж үзнэ үү.

НИЙТЭЛСЭН: 2021-04-06 11:05:45