Аудитийн дүгнэлт, зөвлөмж
ТӨСВИЙН ЕРӨНХИЙЛӨН ЗАХИРАГЧИЙН САНХҮҮГИЙН НЭГТГЭСЭН ТАЙЛАНГИЙН АУДИТЫН ШИЙДВЭРИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
...

2021-06-28 17:49:11

Дэлгэрэнгүй ...
ТӨСВИЙН ЕРӨНХИЙЛӨН ЗАХИРАГЧИЙН 2020 ОНЫ ЖИЛИЙН ЭЦСИЙН НЭГТГЭСЭН САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНД ӨГСӨН АУДИТЫН ДҮГНЭЛТ, ТАЙЛАН
...

2021-06-22 10:20:41

Дэлгэрэнгүй ...
ТӨСВИЙН ЕРӨНХИЙЛӨН ЗАХИРАГЧИЙН 2020 ОНЫ ЖИЛИЙН ЭЦСИЙН НЭГТГЭСЭН САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАН
...

2021-04-25 17:02:51

Дэлгэрэнгүй ...
Аудитын тайлан, дүгнэлт, зөвлөмжийн мөрөөр авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээний төлөвлөгөө, тайлан
...

2018-07-01 15:44:11

Дэлгэрэнгүй ...
ТЕЗ-ийн санхүүгийн нэгтгэсэн тайлангийн аудитын шийдвэрийг хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөө-2017 он
...

2017-05-25 17:21:46

Дэлгэрэнгүй ...
Улс орон нутгийн төсвийн хөрөнгөөр 2015 санхүүжүүлсэн хөрөнгө оруулалтын төсөл арга хэмжээний хэрэгжилт, үр дүн
...

2016-11-02 10:36:31

Дэлгэрэнгүй ...
2016 оны төсвийн тодотгол
...

2016-10-27 12:21:19

Дэлгэрэнгүй ...
Тайлан
...

2016-10-27 12:19:06

Дэлгэрэнгүй ...
Тайлан
...

2016-10-27 12:18:09

Дэлгэрэнгүй ...
Аудитын зөвлөмж
2016 оны аудитын зөвлөмж...

2016-10-07 14:47:02

Дэлгэрэнгүй ...