ИРГЭДЭЭС ТӨРИЙН БАЙГУУЛЛАГА, АЛБАН ТУШААЛТАНД ХАНДАЖ ИРҮҮЛСЭН ӨРГӨДӨЛ ГОМДОЛ, САНАЛ ХҮСЭЛТИЙН2018 ОНЫ 3 ДУГААР УЛИРЛЫН МЭДЭЭ ТАЙЛАН

ИРГЭДЭЭС ТӨРИЙН БАЙГУУЛЛАГА, АЛБАН ТУШААЛТАНД ХАНДАЖ ИРҮҮЛСЭН ӨРГӨДӨЛ ГОМДОЛ, САНАЛ ХҮСЭЛТИЙН2018 ОНЫ 3 ДУГААР УЛИРЛЫН  МЭДЭЭ  ТАЙЛАН

Байгууллагын нэр

Нийт ирсэн өргөдөл гомдол, саналын тоо

Бичгээр

Цахимаар

Утсаар хандсан

Биечлэн хандсан

1

Аймгийн Засаг даргын Тамгын газар

488

111

0

377

0

2

Сумдын дүн

13574

12890

42

21

621

3

Агентлагийн дүн

1268

963

27

98

180

4

Аймгийн дүн

15330

13964

69

496

801

 

ӨРГӨДӨЛ ГОМДОЛ, САНАЛ ХҮСЭЛТИЙН ШИЙДВЭРЛЭЛТИЙН БАЙДАЛ

 

Тайлан ирүүлсэн байгууллага

Нийт ирсэн өргөдөл гомдол

Шийдвэрлэлт

Шийдвэрлэж хариу өгсөн

Бусад байгууллагад шилжүүлсэн

Хугацаа хэтрүүлж шийдвэрлэсэн

Хугацаа болоогүй

Шийдвэрлэлтийн хувь

1

Аймгийн Засаг даргын Тамгын газар

488

479

2

8

9

98.1 %

2

Сумдын дүн

13574

13411

3

0

163

98.8 %

3

Агентлагийн дүн

1268

1222

26

5

46

96.4%

4

Аймгийн дүн

15330

15112

31

13

218

98.5 %


 

 

ӨРГӨДӨЛ, ГОМДОЛ, САНАЛ, ХҮСЭЛТИЙН АГУУЛГА

 

Аймгийн нэр

Зонхилж байгаа асуудал /нийт тоо, өргөдөл гомдолд эзлэх хувь/

1

Говь-Алтай аймаг

Нийт 15330 өргөдлөөс  Хүсэлт 14749/96.2 %

Санал 278/ 1.8 %

Гомдол 303/ 2,0 %

  1. Нийгмийн халамж хөдөлмөр эрхлэлтийн талаар 3827/ 25%
  2. Иргэний бүртгэлийн талаар 2757/ 18%
  3. Газар олголт, газрын маргааны асуудлаар 2700/ 17%
  4. Нийгмийн даатгалын чиглэлээр 2348/ 15%
  5. Татвартай холбоотой асуудлаар2088/ 13%
  6. Ажилд орох болон хөдөлмөрийн асуудлаар 597/ 3,0%
  7. Тусламж дэмжлэг хүссэн 424/ 2,7%
  8. Нийтийн аж ахуйн бусад асуудлаар 589/ 3,8%

 

 

 

                                                                                ТАЙЛАНГ НЭГТГЭЖ БОЛОВСРУУЛСАН

                                                       ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ УДИРДЛАГЫН

                                                        ХЭЛТСИЙН МЭРГЭЖИЛТЭН                                                       Ц.АНХБАЯР

 

НИЙТЭЛСЭН: 2018-10-22 06:19:44