Аймгийн Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөр
АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН 2016-2020 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ХӨТӨЛБӨРИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
...

2017-06-07 15:06:04

Дэлгэрэнгүй ...
ЗАСАГ ДАРГЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ХӨТӨЛБӨР
...

2017-04-27 18:15:11

Дэлгэрэнгүй ...