төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн 2015 оны жилийн эцсийн нэгтгэсэн санхүүгийн тайланд өгсөн аудитын дүгнэлт