5 сарын 4-ний байдлаар мал төллөлт 80,2 хувьтай байна.

2017.05.08
5 сарын 4-ний байдлаар  гүү 10997, ингэ 5233, үнээ12672, эм хонь 401903, эм ямаа 701571,  нийт 1132376  толгой мал төллөж, мал төллөлт 80,2 хувьтай, төл бойжилт 99.5 хувьтай байна. Нийт гарсан төлийн 0.6 хувь буюу 7395 толгой, том малын 0.1 хувь буюу 4144 толгой мал зүй бусаар хорогдсон мэдээтэй байна.