Аймгийн Засаг даргын зөвлөлийн хурлаар хууль тогтоомж, тогтоол шийдвэрийн 2018 оны хэрэгжилтийн дүнг хэлэлцэж, холбогдох байгууллагуудад үүрэг чиглэл өглөө.

2019.01.11

Хууль тогтоомж, тогтоол шийдвэрийн 2018 оны жилийн эцсийн хэрэгжилтэд үнэлгээ хийж, аймгийн Засаг даргын зөвлөлийн 2019 оны 01 дүгээр сарын 10-ны өдрийн хурлаар хэлэлцүүлж, тайланг Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газарт хүргүүлэхээр боллоо.