АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН 2018 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАНГ ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ХЭРЭГ ЭРХЛЭХ ГАЗАРТ АЛБАН БИЧГЭЭР ХҮРГҮҮЛЛЭЭ

2019.03.31

       Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын 2018 оны үйл ажиллагаанд хийсэн хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний тайланг аймгийн Засаг даргын зөвлөлийн 2019 оны 06 дугаар хуралдаанаар хэлэлцүүлэн, 93.45 хувийн хэрэгжилттэйгээр  Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газарт албан бичгээр хүргүүллээ.