ТӨРИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ НЭГДСЭН ТӨВИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ НЭР ТӨРӨЛ ЖАГСААЛТ

2020.12.13

ТӨРИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ НЭГДСЭН ТӨВИЙН

ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ НЭР ТӨРӨЛ ЖАГСААЛТ

 

2019.12.13                                                                                                                       Алтай хот.

Байгууллагын нэр

Үйлчилгээний нэр, төрөл

1

Аймгийн Засаг даргын Тамгын газар /Төрийн захиргааны удирдлагын хэлтэс /

1

1

Иргэдээс төрийн байгууллага, албан тушаалтанд хандаж бичгээр гарсан өргөдөл, гомдлыг хүлээн авч шийдвэрлүүлэх

2

2

Иргэдээ сонсох нээлттэй утас 7048-1111 дугаарт ирүүлсэн иргэдийн санал, хүсэлтийг хүлээн авч шийдэрлүүлэх

3

3

Конаны үйлчилгээ үзүүлэх

2

Аймгийн Засаг даргын Тамгын газар /Хууль эрх зүйн хэлтсийн Архивын тасаг/

4

1

Архивын баримтыг цахим хэлбэрт шилжүүлэх

3

Улсын бүртгэлийн хэлтэс

5

1

Гэрлэлт бүртгэх

6

2

Шинээр төрсөн хүүхдэд төрсний гэрчилгээ олгох

7

3

Иргэний үнэмлэхний захилга авах

8

4

Нас барсны бүртгэл

9

5

Гэрлэлт цуцласны бүртгэл

10

6

Шилжилт хөдөлгөөн

11

7

Овог нэр өөрчлөлтийн бүртгэл

12

8

Эцэг тогтоосны бүртгэл

4

Газрын харилцаа, барилга хот байгуулалтын газар

13

1

Барилгын ажил эхлүүлэх, үргэжлүүлэх зөвшөөрөл

14

2

Барилгын техникийн хяналт

15

3

Барилгын тусгай зөвшөөрөл

16

4

Барилгын материалын лабораторийн дээж хүлээн авч шинжилгээ хийх

17

5

Барилгын материал үйлдвэрлэл хяналт

5

Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газар

Нийгмийн халамжийн тэтгэвэр

18

1

60 ба түүнээс дээш настай эрэгтэй, 55 ба түүнээс дээш настай эмэгтэй

19

2

16 насанд хүрсэн одой иргэн

20

3

Хөдөлмөрийн чадвараа 50 ба түүнээс дээш хувиар алдсан 16 насанд хүрсэн ХБИ

21

4

Тэжээгч нь нас барсан гэр бүлийн 18 хүртэлх насны хүүхэд

22

5

18 хүртэлх насны 4 ба түүнээс дээш хүүхэдтэй өрх толгойлсон 45 насанд хүрсэн эх, 50 насанд хүрсэн эцэг

Асаргааны тэтгэмж

23

6

Бүтэн өнчин хүүхдийг хууль ёсоор үрчлэн авсан болон хууль ёсоор асран хамгаалж харгалзан дэмжиж байгаа  иргэн

24

7

Гэр бүлийн тухай хуулийн 25.5-д заасан болон хүчирхийллийн улмаас сэтгэл санааны болон бие махбодийн хамгаалалт шаардлагатай болсон хүүхдийг Гэр бүлийн тухай хуулийн 74 дүгээр зүйлд заасны дагуу гэр бүлдээ авч асрамжилж байгаа иргэн

25

8

Тэжээн тэтгэх үр хүүхэд, төрөл садангийн хүнгүй ганц бие ахмад настан иргэнийг гэр бүлдээ авч асрамжилж байгаа иргэн

26

9

Тэжээн тэтгэх үр хүүхэд, төрөл садангийн хүнгүй, ганц бие ХБИ-тэй  иргэнийг гэр бүлдээ авч асрамжилж байгаа иргэн

27

10

Эмнэлгийн хяналтанд байдаг, байнгын асаргаа шаардлагатай ахмад настныг асарч  байгаа иргэн

28

11

Эмнэлгийн хяналтанд байдаг, байнгын асаргаа шаардлагатай хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэнийг асарч  байгаа иргэн

29

12

Эмнэлгийн хяналтанд байдаг, байнгын асаргаа шаардлагатайхөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийг асарч  байгаа иргэн

Онцгой тохиолдлын болон мөнгөн тэтгэмж

30

13

Гэнэтийн аюул, осол, урьдчилан төсөөлөх боломжгүй бусад шалтгаанаар гэр оронгүй, гэр орон нь цаашид амьдрах боломжгүй болсон болон амьжиргааны эх үүсвэрээ алдсан өрх

31

14

18 нас хүрээгүй байхдаа бүтэн өнчин болсон 18-24 насны иргэн

32

15

Хорих ангиас суллагдсан өөрийн гэр оронгүй иргэн

33

16

Гэр оронгүй тэнэмэл өрх, иргэн; Нийгмийн халамжийн дэмжлэг, туслалцаа зайлашгүй шаардлагатай, 4 ба түүнээс дээш 18 хүртэлх насны хүүхэдтэй, гэр оронгүй, өрх толгойлсон иргэн

34

17

Хоёр ба түүнээс дээш ихэр хүүхэд төрүүлж эсэн мэнд өсгөж байгаа өрх, иргэн

35

18

Гурав болон түүнээс дээш ихэр хүүхэд төрүүлж эсэн мэнд өсгөж байгаа өрх, иргэн

36

19

16 хүртэлх насны байнгын асаргаа шаардлагатай хүүхдэд олгох тэтгэмж

37

20

Байнгын асаргаа шаардлагатай 16 ба түүнээс дээш насны иргэн

38

21

Гурав ба түүнээс дээш тооны 14 хүртэлх насны хүүхэдтэй өрх толгойлсон эх /эцэг/ тэтгэмж

39

22

Эхийн алдар одонтой эхчүүдэд жилд 1 удаа олгох мөнгөн тусламж   

Жирэмсэн болон хөхүүл нярай хүүхэдтэй эхчүүдийн тэтгэмж

 

40

23

Жирэмсэн болон хөхүүл нярай хүүхэдтэй эхчүүдийн тэтгэмж

Олон нийтийн оролцоонд түшиглэсэн халамжийн үйлчилгээ

41

24

Амьдралын итгэл үнэмшил, бие даан амьдрах чадвар, хөдөлмөрийн дадал олгох, авьяасыг нь дэмжих зорилгоор сургалт зохион байгуулах

42

25

Зөвлөгөө өгөх

43

26

Сэргээн засах үйлчилгээнд хамруулах

44

27

Өдрийн үйлчилгээнд хамруулах

45

28

Гэрийн асрамж, халамжийн үйлчилгээнд хамруулах

46

29

Гэр оронгүй иргэн, түүний гэр бүлийн хэрэгцээнд тулгуурласан нийгмийн халамжийн бусад үйлчилгээ үзүүлэх

47

30

Гэр оронгүй иргэн, түүний гэр бүлийн гишүүдийн амьдрах итгэлийг нэмэгдүүлэх, нийгэмшүүлэх, бичиг баримтжуулах, түр хоноглох байранд байрлуулах

48

31

Нийгмийн халамжийн дэмжлэг, туслалцаа зайлшгүй шаардлагатай энэ хуулийн 3.1.2, 18.2-т заасан өрх, иргэнийг нийгэмшүүлэх, хамт олны бүлэг бүрдүүлэх, орлогын эх үүсвэртэй болгох төсөл хэрэгжүүлэх, амьдрах ухаанд сургах

Ахмад настан

49

32

Хөл, гар, шүд/үнэт металлаар хийхээс бусад/-ний протезийн хэрэгсэл худалдан авсан болон дотоодод хийлгэсэн зардлын үнийг 5 жил тутамд нэг удаа нөхөн олгох

50

33

Сонсох, харах эрхтний ортопедийн хэрэгсэл худалдан авсан болон дотоодод хийлгэсэн зардлын үнийг  5 жил тутам нэг удаа нөхөн олгох

51

34

Ахмадын зориулалттай амралт, сувиллын газарт амрах эрхийн бичгийг хөнгөлөлттэй үнээр олгох

52

35

Тэжээн тэтгэх хүүхэдгүй, эсхүл хууль ёсны тэжээн тэтгэгч нь дэмжлэг туслалцаа үзүүлэх боломжгүй нь тогтоогдсон ахмад настанд орон сууцны хөлс төлөхөд, хэрэв нийтийн халаалтгүй сууц гэрт амьдардаг бол түлш худалдан авахад нь жилд нэг удаа мөнгөн тусламж олгох

53

36

Хүндэт донор ахмад настанд  орон сууцны хөлс төлөхөд, хэрэв нийтийн халаалтгүй сууц гэрт амьдардаг бол түлш худалдан авахад нь жилд нэг удаа мөнгөн тусламж олгох

54

37

Эмчилгээ, сувилгаа зайлшгүй шаардлагатай ахмад настан  эмнэлгийн байгууллагын дүгнэлтээр магадлан итгэмжлэгдсэн дотоодын рашаан сувилалд амарч сувилуулах тохиолдолд тээврийн хэрэгслийн нэг талын зардал, эрхийн бичгийн үнийн 50 хувийг жилд нэг удаа нөхөн олгох

55

38

Хүндэт донор ахмад настан  дотоодын рашаан сувилалд амарч сувилуулах тохиолдолд тээврийн хэрэгслийн нэг талын зардал, эрхийн бичгийн үнийн 50 хувийг жилд нэг удаа нөхөн олгох

56

39

НД-ын тухай хууль тогтоомжинд заасан оршуулгын тэтгэмж авах эрх үүсээгүй, ганц бие ахмад настан нас барвал түүний оршуулгын зардалд нийгмийн даатгалын сангаас олгох оршуулгын тэтгэмжийн 75 хувьтай тэнцэх хэмжээний тусламж олгох

57

40

Нийслэл, аймгийн төвийн нийтийн тээврийн хэрэгсэл /таксинаас бусад/-ээр орон нутгийн харьяалал харгалзахгүй үнэ төлбөргүй зорчих

58

41

Нийслэлээс 1000 ба түүнээс дээш км алслагдсан газарт байнга оршин суудаг ахмад настан  нийслэлд ирж эмчлүүлэх, шинжилгээ хийлгэх тохиолдолд унааны нэг талын зардлыг жилд нэг удаа  нөхөн олгох

59

42

Хөл, гар, шүд/үнэт металлаар хийхээс бусад/-ний протезийн хэрэгсэл худалдан авсан болон дотоодод хийлгэсэн зардлын үнийг 5 жил тутамд нэг удаа нөхөн олгох

60

43

Сонсох, харах эрхтний ортопедийн хэрэгсэл худалдан авсан болон дотоодод хийлгэсэн зардлын үнийг  5 жил тутам нэг удаа нөхөн олгох

61

44

Ахмадын зориулалттай амралт, сувиллын газарт амрах эрхийн бичгийг хөнгөлөлттэй үнээр олгох

62

45

Тэжээн тэтгэх хүүхэдгүй, эсхүл хууль ёсны тэжээн тэтгэгч нь дэмжлэг туслалцаа үзүүлэх боломжгүй нь тогтоогдсон ахмад настанд орон сууцны хөлс төлөхөд, хэрэв нийтийн халаалтгүй сууц гэрт амьдардаг бол түлш худалдан авахад нь жилд нэг удаа мөнгөн тусламж олгох

63

46

Хүндэт донор ахмад настанд  орон сууцны хөлс төлөхөд, хэрэв нийтийн халаалтгүй сууц гэрт амьдардаг бол түлш худалдан авахад нь жилд нэг удаа мөнгөн тусламж олгох

64

47

Эмчилгээ, сувилгаа зайлшгүй шаардлагатай ахмад настан  эмнэлгийн байгууллагын дүгнэлтээр магадлан итгэмжлэгдсэн дотоодын рашаан сувилалд амарч сувилуулах тохиолдолд тээврийн хэрэгслийн нэг талын зардал, эрхийн бичгийн үнийн 50 хувийг жилд нэг удаа нөхөн олгох

65

48

Хүндэт донор ахмад настан  дотоодын рашаан сувилалд амарч сувилуулах тохиолдолд тээврийн хэрэгслийн нэг талын зардал, эрхийн бичгийн үнийн 50 хувийг жилд нэг удаа нөхөн олгох

66

49

НД-ын тухай хууль тогтоомжинд заасан оршуулгын тэтгэмж авах эрх үүсээгүй, ганц бие ахмад настан нас барвал түүний оршуулгын зардалд нийгмийн даатгалын сангаас олгох оршуулгын тэтгэмжийн 75 хувьтай тэнцэх хэмжээний тусламж олгох

67

50

Нийслэл, аймгийн төвийн нийтийн тээврийн хэрэгсэл /таксинаас бусад/-ээр орон нутгийн харьяалал харгалзахгүй үнэ төлбөргүй зорчих

68

51

Нийслэлээс 1000 ба түүнээс дээш км алслагдсан газарт байнга оршин суудаг ахмад настан  нийслэлд ирж эмчлүүлэх, шинжилгээ хийлгэх тохиолдолд унааны нэг талын зардлыг жилд нэг удаа  нөхөн олгох

69

52

Ахмад настанд үзүүлсэн хүндэтгэл

70

53

Бүрэн хараагүй хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэнд орон сууцны хөлс төлөхөд, хэрэв нийтийн халаалтгүй сууц, гэрт амьдардаг бол түлш худалдан авахад жилд нэг удаа мөнгөн тусламж олгох

71

54

Бүрэн хэлгүй дүлий хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн орон сууцны хөлс төлөхөд, хэрэв нийтийн халаалтгүй сууц, гэрт амьдардаг бол түлш худалдан авахад жилд нэг удаа мөнгөн тусламж олгох

72

55

Одой иргэнд орон сууцны хөлс төлөхөд, хэрэв нийтийн халаалтгүй сууц, гэрт амьдардаг бол түлш худалдан авахад жилд нэг удаа мөнгөн тусламж олгох

73

56

Байнгын асаргаа шаардлагатай, хөдөлмөрийн чадвараа бүрэн алдсан хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэнд орон сууцны хөлс төлөхөд, хэрэв нийтийн халаалтгүй сууц, гэрт амьдардаг бол түлш худалдан авахад жилд нэг удаа мөнгөн тусламж олгох

74

57

18 хүртэлх насны хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн дотоодод хийлгэсэн протезийн үнийг 2 жил тутамд нэг удаа 100 хувь  нөхөн олгох

75

58

Үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний даатгалын сангаас протез хийлгэх, сэргээн засалттай холбогдсон хөнгөлөлт авах эрх үүсээгүй, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний дотоодод хийлгэсэн протезийн үнийг 3 жил тутамд нэг удаа  100 хувь нөхөн олгох

76

59

18 хүртэлх насны хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхэд, түүнчлэн үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний даатгалын сангаас протез, сэргээн засалттай холбогдсон хөнгөлөлт авах эрх үүсээгүй хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний дотоодод хийлгэсэн болон худалдан авсан болон ортопед, тэргэнцэр зэрэг тусгай хэрэгслийн үнийг 3 жил тутам нэг удаа 100 хувь нөхөн олгох

77

60

Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхэд болон түүний асран хамгаалагч, харгалзан дэмжигчийн цэцэрлэг сургуульд ирж, очих унааны зардлыг жилд нэг удаа хөнгөлөх, эсхүл автобусаар үйлчлэх

78

61

Эмчилгээ, сувилгаа шаардлагатай хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхэд болон үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний даатгалын сангаас протез хийлгэх, сэргээн засалттай холбогдсон хөнгөлөлт авах эрх үүсээгүй хөдөлмөрийн чадвараа бүрэн алдсан иргэн дотоодын рашаан сувилалд сувилуулбал нэг талын унааны зардал, эрхийн бичгийн үнийн 50 хувийг жилд нэг удаа нөхөн олгох

79

62

Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхэд болон хөдөлмөрийн чадвараа бүрэн алдсан иргэний нэг хүүхдийн цэцэрлэгийн хоолны зардлын төлбөрт хөнгөлөлт үзүүлэх

80

63

18 насанд хүрсэн бүрэн хараагүй иргэний харилцаа, холбооны зардалд хөнгөлөлт үзүүлэх

81

64

Нийслэлээс 1000 ба түүнээс дээш км алслагдсан газарт байнга оршин суудаг хөгжлийн бэрхшээлтэй хүн  аймгийн нэгдсэн эмнэлгийн нарийн мэргэжлийн эмч нарын хяналтын комиссын шийдвэрээр нийслэлд ирж эмчлүүлэх, шинжилгээ хийлгэх тохиолдолд нэг талын унааны зардлыг жилд нэг удаа нөхөн олгох

82

65

Хараагүй хүний брайлын үсгээр бичсэн захидал, ил захидал, брайль хэвлэл 10 кг хүртэлх илгээмжийг дотоодод үнэ төлбөргүй явуулж, хараагүй хүний зориулалттай техник, тоног төхөөрөмж, материал хэрэгслийг дотоодод үнэ төлбөргүй хүргүүлэх

83

66

Бүрэн хараагүй хүн эмнэлгийн байгууллагын дүгнэлтээр эмчлүүлэх, рашаан сувилалд сувилуулахаар аймгаас нийслэлд, нийслэлээс аймагт зорчих шаардлагатай болбол ирж буцах унааны зардлын 75 хувийг жилд нэг удаа нөхөн олгох

84

67

Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхэд нь хүүхдийн зусланд амарвал эрхийн бичгийн үнийн 50 хувийг жилд нэг удаа олгох

85

68

Нийгмийн даатгалын тухай хууль тогтоомжид заасан оршуулгын тэтгэмж авах эрх үүсээгүй, ганц бие хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэн хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхэд нас барвал түүний оршуулгын зардалд нийгмийн даатгалын сангаас олгох оршуулгын тэтгэмжийн 75 хувьтай тэнцэх хэмжээний тусламж олгох

86

69

Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэн олимп, тивийн наадам, дэлхийн зэрэглэлийн тэмцээнд оролцож алт, мөнгө, хүрэл медаль хүртсэн тохиолдолд түүний оролцсон тэмжээний давтамжийн хугацаанд ноогдох тэтгэвэртэй нь тэнцэх хэмжээний нэг удаагийн мөнгөн тусламж олгох

87

70

Хараагүй хүнд зориулсан брайль болон томруулсан үсэгтэй ном, сурах бичиг, сонин сэтгүүл хэвлэх зардлыг нийгмийн халамжийн сангаас гаргах

88

71

Нийгмийн эмзэг бүлэгт хоол тэжээлийн дэмжлэг үзүүлэх дэд хөтөлбөр

89

72

Цалинтай ээж хөтөлбөр

90

73

Ахмад настны хишиг

 6

Нотариат

91

1

Гэрээ хэлцэл гэрчлэх

92

2

Итгэмжлэл гэрчлэх

93

3

Гарын үсгийн үнэн зөв гэрчлэх

94

4

Бичиг баримтын хуулбар гэрчлэх

95

5

Өв залгамжлалын үнэн зөв гэрчлэх

96

6

Эрх зүйн зөвлөгөө өгөх

97

7

Үл хөдлөх хөрөнгө бэлэглэх болон худалдах гэрээ хэлцэл гэрчлэх

98

8

Тэтгэвэр, тэтгэмж нийгмийн халамжтай холбоотой итгэмжлэл гэрчлэх

99

9

Эд хөрөнгө хөлслүүлэх, түрээслүүлэх гэрээ хэлцэл гэрчлэх

100

10

Хуулийн этгээдтэй холбоотой гэрээ хэлцэл гэрчлэх 

101

11

Үнэ тодорхойгүй гэрээ хэлэлцээр гэрчлэх

102

12

Эд хөрөнгө, өмчлөх, эзэмших, ашиглах эрх олгосон итгэмжлэл гэрчлэх

103

13

Баримт бичгийн төсөл боловсруулах

                                          ТӨРИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ НЭГДСЭН ТӨВ