ИРГЭДЭЭС АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГА, АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАРТ ХАНДАЖ ИРҮҮЛСЭН ӨРГӨДӨЛ ГОМДЛЫН ШИЙДВЭРЛЭЛТИЙН ТАЙЛАН /2021 оны 11 сарын 03-ны байдлаар/